Дар бораи буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2019

26 Ноябр 2018, Душанбе

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2018,№11,м.683)

Моддаи 1. Ҳаҷмиумумии даромади Буҷетидавлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҳаҷмиумумии Буҷетидавлатии ҶумҳурииТоҷикистон барои соли 2019 аз ҳисоби ҳамаиманбаъҳои даромад ба маблағи 23774064ҳазорсомонӣ муқарраркардашавад, аз ҷумла:

даромади Буҷетидавлатии ҶумҳурииТоҷикистоназ ҳисобиворидотиандозию ғайриандозӣ вагрантҳо 17800000 ҳазорсомонӣ, азонҳо:
воридоти андозӣ — 16317704 ҳазорсомонӣ;
воридоти ғайриандозӣ — 1182296 ҳазорсомонӣ;
грантҳобароидастгириибуҷетаз ҳисоби
созмонҳои байналмилалии молиявӣ — 300000 ҳазорсомонӣ;

лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ
бо ҷалбизахираҳоимолиявииберуна -4241733ҳазорсомонӣ;

аз онҳо:

— қарзҳо -2539774ҳазор сомонӣ;

— грантҳо -1701959ҳазорсомонӣ;

— маблағҳоимахсусимуассисаю

ташкилотҳоибуҷетӣ — 1732331 ҳазорсомонӣ.Моддаи 2. Ҳаҷмиумумии хароҷотиБуҷетидавлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҳаҷмиумумии хароҷотиБуҷетидавлатии ҶумҳурииТоҷикистонбароисоли 2019 ба маблағи 24165127 ҳазорсомонӣ муқарраркарда шавад, аз ҷумлабарои маблағгузории:

— мақомоти ҳокимиятва идоракунии

давлатӣ — 1323524 ҳазорсомонӣ;

— мудофиа (на барои нашр) — 802586 ҳазор сомонӣ;

— мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, тартиботи

ҳуқуқӣ васудҳо (набароинашр) — 982314 ҳазорсомонӣ;

— маориф — 4404877 ҳазорсомонӣ;

— тандурустӣ — 1740536 ҳазорсомонӣ;

— суғуртаииҷтимоӣ ваҳифзииҷтимоӣ — 3677838 ҳазорсомонӣ;

— фарҳанг ва варзиш — 760717 ҳазорсомонӣ;

— хоҷагииманзилиюкоммуналӣ,

ҳифзимуҳитизиствахоҷагии ҷангал — 968326 ҳазорсомонӣ;

— комплексисӯзишвориюэнергетикӣ — 4101929ҳазорсомонӣ;

— соҳаикишоварзӣ, моҳидорӣ вашикор — 915409ҳазорсомонӣ;

— саноат ва сохтмон — 156342 ҳазорсомонӣ;

— нақлиётвакоммуникатсия — 1751523 ҳазорсомонӣ;

— соҳаҳои дигари иқтисодиётва

хизматрасонӣ — 48469 ҳазорсомонӣ;

— хароҷоти дигар — 2530736 ҳазорсомонӣ.Моддаи 3. Ҳаҷмиумумиикасри буҷети давлатӣ ваманбаъҳои пӯшониданион

Андозаи ниҳоии ҳаҷмиумумиикасриБуҷетидавлатии ҶумҳурииТоҷикистонбароисоли 2019 ба андозаи 0,5 фоизи Маҷмӯимаҳсулотидохилӣ ёбамаблағи 391063 ҳазорсомонӣ муқарраркарда шавад.
Манбаъҳои пӯшониданикасрибуҷетба таври зерин муайян карда шаванд:
— даромад аз хусусигардонӣ, суди саҳмияҳоидавлатӣ ваиҷораимоликияти ҷумҳуриявӣ — 25000 ҳазорсомонӣ;

— даромад аз фурӯшивекселҳои

хазинадорӣ — 100000ҳазорсомонӣ;

— иҷроибарзиёдиинақшаидаромади

буҷетҳоимаҳаллӣ — 11719 ҳазорсомонӣ;

— аз ҳисобимаблағҳоиозодибуҷети

ҷумҳуриявӣ ба 1 январисоли 2019 — 100000 ҳазорсомонӣ;

— аз ҳисоби қарзҳои (грантҳои) созмонҳои

байналмилалии молиявӣ — 154344 ҳазорсомонӣ.

Маблағгузориипардохти қарзиасосииберунаи ҶумҳурииТоҷикистонба андозаи 1,5 фоизи Маҷмӯимаҳсулотидохилӣ ёба маблағи 1211652 ҳазорсомонӣ, аз ҷумлааз ҳисобихароҷоти ҷориибуҷети ҷумҳуриявӣ 590450 ҳазорсомонӣ вааз ҳисоби барориши векселҳоидавлатӣ, ҷалби қарзҳои (грантҳои) созмонҳои байналмилалии молиявӣ, маблағҳоибаргардонидашудаазрӯи қарзиасосии созишномаҳоизерқарзӣ, бақияимаблағҳоиозодибуҷети ҷумҳуриявӣ ба1 январи соли 2019 ва Фонди стабилизатсионӣ оидба рушди иқтисодиёт 621202 ҳазорсомонӣ муайянкардашавад.
Маблағгузориихизматрасонии қарзидохилии ҶумҳурииТоҷикистонбаандозаи 221992 ҳазорсомонӣ, аз ҷумлааз ҳисобихароҷоти ҷориибуҷети ҷумҳуриявӣ 122982 ҳазорсомонӣ, аз ҳисоби баргардонидани қарзҳоиҶамъияти саҳомиикушодаи«Агроинвестбонк»басуратҳисобиВазоратимолияи ҶумҳурииТоҷикистон 40000 ҳазорсомонӣ вааз ҳисоби фоизи депозити буҷети ҷумҳуриявӣ дар Бонки миллии Тоҷикистонва Фонди стабилизатсионӣ оидбарушдииқтисодиёт 59010 ҳазор сомонӣмуайян карда шавад.
Моддаи 4. Ҳаҷмиумумиидаромадвахароҷотибуҷети ҷумҳуриявӣ

Буҷети ҷумҳуриявӣ бароисоли 2019 аз рӯидаромад ба маблағи 10172813 ҳазорсомонӣ, азрӯихароҷотбамаблағи 10552157 ҳазорсомонӣ ва касри он ба маблағи 379344 ҳазорсомонӣ тасдиқ кардашавад.Моддаи 5. Даромади буҷети ҷумҳуриявӣ азрӯиманбаъҳоидаромад

Дар буҷети ҷумҳуриявӣ барои соли 2019 воридоти даромад аз ҳисобисубъектҳоихоҷагидории дар ҳудуди ҶумҳурииТоҷикистон қарордоштабамаблағиумумии 10172813 ҳазорсомонӣ муқарраркарда шавад, аз ҷумла:

— андоз аз арзиши иловашуда — 5773448ҳазорсомонӣ;

— аксизҳо — 440920 ҳазорсомонӣ;

— андоз аз фурӯш — 23780 ҳазорсомонӣ;

— андоз барои захираҳоитабиӣ — 232231 ҳазорсомонӣ;

— андоз аз фоида — 208026ҳазорсомонӣ;

— андоз аз даромад — 837016ҳазорсомонӣ;

— боҷҳои гумрукӣ — 880583ҳазорсомонӣ;

— андоз аз истифодабарандагони

роҳҳои автомобилгард — 381950 ҳазор сомонӣ;

— даромадҳоидигари ғайриандозӣ — 1094859 ҳазорсомонӣ;

— грантҳои созмонҳои

байналмилалии молиявӣ — 300000 ҳазорсомонӣ.Моддаи 6. Хароҷотибуҷети ҷумҳуриявӣ азрӯи гурӯҳбандиивазифавӣ

Хароҷотибуҷети ҷумҳуриявӣ барои соли 2019 аз рӯигурӯҳбандиивазифавӣ дар ҳаҷми зерин тасдиқ карда шавад:

Маблағгузориибахши ҳокимияти

давлатӣ ва идоракунӣ — 874312 ҳазорсомонӣ,

аз ҷумла:

— мақомотииҷроиява қонунгузорӣ — 232734 ҳазорсомонӣ;

— сиёсати молиявӣ ваандозиюбуҷетӣ — 122220 ҳазорсомонӣ;

— фаъолияти сиёсати берунӣ — 249866ҳазорсомонӣ;

— мақомотидигаридавлатӣ — 269492 ҳазорсомонӣ.

Мудофиа ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ,

судҳо ва прокуратура (на барои нашр) — 1523932ҳазорсомонӣ.

Маориф — 720316 ҳазорсомонӣ,

аз ҷумла:

— таҳсилотиумумӣ — 159015 ҳазорсомонӣ;

— таҳсилотикасбӣ — 460642 ҳазорсомонӣ;

— фаъолияти дигар дар соҳаимаориф — 100659 ҳазорсомонӣ.

Тандурустӣ — 278544 ҳазорсомонӣ,

аз ҷумла:

— беморхонаҳо — 148449 ҳазорсомонӣ;

— марказҳоисаломатӣ — 5941 ҳазор сомонӣ;

— ҳифзисаломатииаҳолӣ — 39561 ҳазорсомонӣ;

— фаъолияти дигар дар соҳаитандурустӣ — 84593 ҳазорсомонӣ.

Суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзииҷтимоӣ — 531720 ҳазорсомонӣ,

аз ҷумла:

— суғуртаи иҷтимоӣ — 350521 ҳазорсомонӣ;

— ҳифзииҷтимоӣ — 58292 ҳазорсомонӣ;

— фаъолияти дигар дар соҳаисуғуртаи

иҷтимоӣ ва ҳифзииҷтимоӣ — 122907 ҳазорсомонӣ.

Фарҳангваварзиш -346652 ҳазорсомонӣ,

аз ҷумла:

— чорабиниҳо оид ба тарбияи ҷисмонӣ

ва варзиш — 5455 ҳазорсомонӣ;

— муассисаҳоифарҳангиюмаърифатӣ — 89649 ҳазорсомонӣ;

— воситаҳоиахбориомма — 136213 ҳазорсомонӣ;

— фаъолияти дигар дар соҳаи фарҳанг

ва варзиш — 115335 ҳазор сомонӣ.

Хоҷагииманзилиюкоммуналӣ,

муҳитизиствахоҷагии ҷангал — 80560 ҳазор сомонӣ.

Комплекси сӯзишвориюэнергетикӣ — 2184808ҳазор сомонӣ.

Кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор -147487 ҳазор сомонӣ,

аз ҷумла:

— барои рушди соҳаичорводорӣ — 2817ҳазор сомонӣ;

— барои чорабиниҳо оид ба мубориза

барзидди малах — 3800 ҳазор сомонӣ;

— барои рушди муносибатҳоилизингӣ ва

таъсису мукаммал намудани марказҳои

хизматрасонӣ даршаҳруноҳияҳои ҷумҳурӣ — 15000 ҳазор сомонӣ;

барои чорабиниҳоизиддиэпизоотӣ — 3000 ҳазор сомонӣ.
Саноат ва сохтмон — 156092 ҳазорсомонӣ.

Нақлиётва коммуникатсия -207043 ҳазорсомонӣ.

Фаъолияти дигари иқтисодӣ

ва хизматрасонӣ — 47869 ҳазорсомонӣ.

Хароҷоте, кибакатегорияҳоидигар

дохил карда нашудаанд — 3452821 ҳазорсомонӣ,

аз ҷумла:

— амалиёт бо уҳдадориҳои қарзии давлатӣ — 1474993 ҳазорсомонӣ,

аз онҳо:

амалиёт бо уҳдадориҳои қарзии
дохилии давлатӣ — 122982 ҳазорсомонӣ;

амалиёт бо уҳдадориҳои қарзии
берунаи давлатӣ — 1352011 ҳазорсомонӣ;

— хароҷотишаҳриДушанбе барои амалӣ

намудани вазифаҳоипойтахт — 25000 ҳазорсомонӣ;

— Фонди хароҷотипешбининашудаи

Ҳукумати ҶумҳурииТоҷикистон — 87500 ҳазорсомонӣ;

— хароҷотидигаре, киазрӯисоҳаҳои

иқтисодиётгурӯҳбандӣ нашудаанд — 1865328 ҳазорсомонӣ.Моддаи 7. Хароҷотибуҷети ҷумҳуриявӣ азрӯигурӯҳбандииидоравӣ ва барномавӣ

Хароҷотибуҷети ҷумҳуриявӣ дарсоли 2019 аз рӯигурӯҳбандииидоравӣ тибқизамимаи 1 тасдиқ кардашавад (набароинашр).
Хароҷотибуҷети ҷумҳуриявӣ дарсоли 2019 аз рӯигурӯҳбандиибарномавӣ дар соҳаҳои маориф, тандурустӣ, суғуртаииҷтимоӣ ва ҳифзииҷтимоӣ, комплексисӯзишвориюэнергетикӣ, кишоварзӣ, моҳидорӣ вашикор, нақлиётвакоммуникатсия тибқизамимаи 2 муқаррар карда шаванд.


Моддаи 8. Хароҷотибуҷети ҷумҳуриявӣ азрӯигурӯҳбандиииқтисодӣ

Дар соли 2019 хароҷотивазоратуидораҳо, ташкилоту муассисаҳо аз ҳисобибуҷети ҷумҳуриявӣ азрӯигурӯҳбандиииқтисодӣ дар ҳаҷмизеринмуқарраркардашавад:

Хароҷот — 10552157 ҳазорсомонӣ,

аз ҷумла:

пардохти музди меҳнат — 1614402 ҳазорсомонӣ,

аз онҳо:

— музди меҳнатикормандониасосӣ — 1533352 ҳазорсомонӣ;

— музди меҳнатикормандони ҳайати

техникӣ ва хизматрасонӣ — 81050 ҳазор сомонӣ.

Маблағҷудокуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ — 235136 ҳазорсомонӣ,

аз онҳо:

— аз ҳисобимуздимеҳнатикормандони

асосӣ — 206699 ҳазорсомонӣ;

— аз ҳисобимузди меҳнатикормандони

ҳайатитехникӣ вахизматрасонӣ — 20597 ҳазорсомонӣ;

— суғуртаитиббӣ васуғуртаҳои дигар — 7840 ҳазорсомонӣ.

Хариди мол ва хизматрасонӣ, — 2451866 ҳазорсомонӣ,

аз онҳо:

— пардохти хизматрасониикоммуналӣ — 164540 ҳазорсомонӣ;

— пардохти хизматрасонии алоқа — 88678 ҳазорсомонӣ;

— хариди мол ва хизматрасониидигар — 2198648ҳазорсомонӣ.

Хизматрасонии қарзҳоидохилӣ ваберуна,- 1474993 ҳазорсомонӣ,

аз онҳо:

— пардохти қарзи асосӣ ва фоизҳои

қарзидохилӣ- 122982 ҳазорсомонӣ;

— пардохти қарзи берунаи асосӣ — 590450 ҳазорсомонӣ;

— пардохти фоизҳои қарзи берунаи асосӣ — 761561 ҳазорсомонӣ.

Хароҷотипардохтикумакпулиҳо

(субсидияҳо) — 81380 ҳазорсомонӣ.

Хароҷотбарои трансфертҳо — 1160557 ҳазорсомонӣ.

Кумакпулиҳоииҷтимоӣ — 176478 ҳазорсомонӣ.

Трансфертҳоидигар — 321577 ҳазорсомонӣ.

Амалиёт бо дороиҳо, уҳдадориҳо

ва сармоягузорӣ — 3035769 ҳазор сомонӣ,

аз ҷумла:

— маблағгузории асосии мутамарказ — 2838016ҳазор сомонӣ;

— хариди мошинҳоватаҷҳизот — 82719ҳазор сомонӣ;

— дороиҳои ғайримолиявиидигар — 107282 ҳазор сомонӣ;

— хариди дороиҳоимолиявии дохилӣ — 7753 ҳазор сомонӣ.Моддаи 9. Фонди захиравии ПрезидентиҶумҳурииТоҷикистон

Фонди захиравии ПрезидентиҶумҳурииТоҷикистонбарои соли 2019 ба маблағи350000 ҳазорсомонӣ тасдиқ карда шавад.Моддаи 10. Мусоидати молиявӣ (субвенсия) ва кумаки молиявии

беподош (дотатсия) аз буҷети ҷумҳуриявӣ ба буҷети Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҷудошаванда

Ҳаҷми мусоидати молиявӣ (субвенсия) аз буҷети ҷумҳуриявӣ барои буҷетҳои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилояти Хатлон ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ барои фонди музди меҳнатбамаблағи 947215 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад, аз ҷумла барои:
— Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон — 191352 ҳазор сомонӣ;

— вилояти Хатлон — 540337 ҳазор сомонӣ;

— ноҳияи Варзоб — 13526 ҳазор сомонӣ;

— ноҳияи Рашт — 45836 ҳазор сомонӣ;

— ноҳияи Лахш — 32504 ҳазор сомонӣ;

— ноҳияи Нуробод — 32655 ҳазор сомонӣ;

— ноҳияи Сангвор -16694 ҳазор сомонӣ;

— ноҳияи Тоҷикобод — 21013 ҳазор сомонӣ;

— ноҳияи Файзобод — 32789 ҳазор сомонӣ;

— ноҳияи Шаҳринав — 20509 ҳазор сомонӣ.

Ҳаҷми кумаки молиявии беподош (дотатсия) аз буҷети ҷумҳуриявӣ ба буҷетҳои маҳаллӣ бароипардохтихароҷоти ҷорӣ бамаблағи 4201 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад, аз ҷумла барои:
— ноҳияи Сангвор — 3678 ҳазор сомонӣ;

— ноҳияи Тоҷикобод — 523 ҳазор сомонӣ.

Мусоидати молиявӣ (субвенсия) ва кумаки молиявии беподош (дотатсия) ба фондҳоимақсаднокидавлатӣ, бабуҷети вилоятии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилояти Хатлон, шаҳруноҳияҳои тобеи вилоятҳова ҷумҳурӣ аз рӯи иҷрои воқеии буҷети ҷумҳуриявӣ мустақиманазбуҷети ҷумҳуриявӣ ҷудо карда мешавад.


Моддаи 11. Маблағҳоинақдигардонихазинавиибуҷети ҷумҳуриявӣ

Маблағҳоинақдигардони хазинавии буҷети ҷумҳуриявӣ ба1 январи соли 2020 ба маблағи 131157 ҳазорсомонӣ тасдиқ карда шаванд.Моддаи 12. Ҳаҷмиумумии даромад ва хароҷотибуҷетҳоимаҳаллӣ

Дар соли 2019 ҳаҷми умумии буҷетҳои маҳаллӣ аз рӯи даромад бо дар назар доштани мусоидати молиявӣ (субвенсия)вакумакимолиявиибеподош (дотатсия), ки аз буҷети ҷумҳуриявӣ ҷудо карда мешаванд, ба маблағи 6768603 ҳазор сомонӣ, хароҷот ба маблағи 6780322 ҳазор сомонӣ ва касри буҷет ба маблағи 11719 ҳазор сомонӣ, аз ҷумла дар буҷети Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон –1406 ҳазор сомонӣ, вилояти Хатлон–8574ҳазор сомонӣ, ноҳияи Варзоб –205 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Рашт –347 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Лахш –217 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Нуробод–205 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Сангвор– 125 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Тоҷикобод –139 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Файзобод –254 ҳазор сомонӣ ва ноҳияи Шаҳринав –247ҳазор сомонӣ муайян карда шавад.
Касри буҷетҳои маҳаллӣ дар соли 2019 аз ҳисоби таъмини иҷрои барзиёдии даромад ва маблағҳои озоди буҷет ба ҳолати 1 январи соли 2019 пӯшонида мешавад.


Моддаи 13. Таносуби воридоти андозӣ ва ғайриандозӣ бабуҷетҳои ҷумҳуриявӣ вамаҳаллӣ

Дар соли 2019 ба буҷети ҷумҳуриявӣ даромадиандозӣ ва ғайриандозиизеринворидкарда шавад:
— андоз аз фурӯшиалюминийи аввалия –100 фоиз;

— боҷҳоигумрукӣ –100 фоиз;

— андоз аз арзиши иловашуда ва аксизи беруна – 100 фоиз;

— дигар пардохтҳои ҳатмӣ вадаромадҳои ғайриандозии

умумидавлатӣ (инчунинмуҷозоти ҷаримавиионҳо), хироҷ барои

ҳаракативоситаҳои нақлиётиавтомобилии хориҷӣ дар

ҳудуди ҶумҳурииТоҷикистон– 100 фоиз;

— аз Ширкати саҳомиихолдингии кушодаи

«Барқи Тоҷик»–андозазарзишииловашуда, андоз аз

истифодабарандагони роҳҳоиавтомобилгард, андоз аз

фоида, инчунин андозҳобароизахираҳоитабиӣ

(роялти барои об) – 100 фоиз;

аз Ҷамъияти саҳомиикушодаи«Неругоҳи барқи обии
Сангтӯда-1» андозҳобароизахираҳоитабиӣ (роялти

барои об) –100 фоиз;

— аз Корхонаи воҳидидавлатии«Ширкати Алюминийи

Тоҷик» — андоз аз арзиши иловашуда –100 фоиз;

— аз Корхонаи воҳидидавлатии«РоҳиоҳаниТоҷикистон»

ва Ҷамъияти саҳомиикушодаи«Тоҷиктелеком» – андоз аз

арзиши иловашудава андоз аз фоида –100 фоиз;

— аз Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии

Тоҷикистон«Амонатбонк»–андоз аз фоида –100 фоиз;

— аз марказҳоиидораилоиҳаҳоисармоягузорӣ,

намояндагиҳоидипломатӣ, консулгариҳовашахсониба

онҳобаробаркардашуда–андоз аз даромади шахсони воқеӣ –100 фоиз;

— аз ширкатҳоиалоқаимобилӣ (баистиснои

Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Тоҷиктелеком») — андоз

аз арзишииловашуда ва аксиз –100 фоиз;

— аз Бонки миллии Тоҷикистон–андоз аз арзиши иловашуда,

андоз аз даромади шахсони воқеӣ ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ–100 фоиз;

— аз Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Тоҷикистону

Америка«КорхонаимуштаракиАнзоб»–андоз аз фоида–50 фоиз;

— пардохти бонуси обунавии яккаратаи истифодабаранда-

гони сарватҳоизеризаминӣ аз ҳисобиистихроҷимаъданҳои

фоиданок (ба ғайразканданиҳоифоиданокимаъмулӣ,

обҳоизеризаминӣ валойитабобатӣ) – 100 фоиз;

— дар соли 2019 даромадҳои андозии (ба истиснои андози иҷтимоӣ) Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди «Созидание» ба суратҳисоби алоҳидаи буҷети ҷумуҳуриявӣ ворид карда шуда, хароҷоти он тибқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 декабри соли 2016, №526-23 амалӣ карда мешавад (на барои нашр).

Дар соли 2019 ҳиссаҷудокунии маблағ аз андоз ва даромадҳои умумидавлатӣ, ки аз андозсупорандагони дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон қарордошта ворид мегардад, ба буҷети ҷумҳуриявӣ ва буҷетҳои маҳаллӣ аз рӯи таносуби (фоизҳои) зерин тасдиқ карда шавад:
— андоз аз арзиши иловашуда:

-ба буҷети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз вилояти Суғд ва шаҳрҳои Душанбе, Роғун, Турсунзода ва Ваҳдат) – 100 фоиз;

-аз вилояти Суғд – 50 фоиз ба буҷети вилоят ва 50 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ,

-аз шаҳриДушанбе– 50 фоизбабуҷетишаҳр ва 50 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ,

-аз шаҳриВаҳдат– 69 фоизбабуҷетишаҳрва 31 фоизбабуҷети ҷумҳуриявӣ,

-аз шаҳри Роғун – 25 фоиз ба буҷети шаҳр ва 75 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ,

-аз шаҳри Турсунзода – 81 фоиз ба буҷети шаҳр ва 19 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;

— андоз аз фоида:

— ба буҷети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз шаҳри Роғун) – 100 фоиз;

— аз шаҳри Роғун – 100 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;

— андоз аз даромад:

— ба буҷети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз вилояти Суғд ва шаҳрҳои Душанбе, Роғун, Ҳисор) – 100 фоиз,

— аз вилояти Суғд – 52 фоиз ба буҷети вилоят ва 48 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ,

— аз шаҳри Душанбе – 38 фоиз ба буҷети шаҳр ва 62 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ,

— аз шаҳриРоғун– 20 фоизбабуҷетишаҳрва 80 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ,

— аз шаҳри Ҳисор– 94 фоиз ба буҷети шаҳр ва 6 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ,

— андоз аз истифодабарандагони роҳҳоиавтомобилгард ба буҷетивилоятҳо, шаҳрҳованоҳияҳо (ғайразвилоятиСуғдвашаҳри Душанбе) – 100 фоиз;

— аз вилояти Суғд– 100 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ,

— аз шаҳриДушанбе – 100 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ.

— аксизҳои дохилӣ:

— ба буҷети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;

— низомҳои махсуси андозбандӣ:

— ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;

— андозҳои маҳаллӣ, боҷидавлатӣ, дигар пардохтҳои ҳатмии маҳаллӣ ва воридоти ғайриандозии маҳаллиидигар:

— ба буҷети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз.

Воридоти андозҳои танзимшавандае, ки ҳиссаи он ба даромади буҷети ҷумҳуриявӣ пешбинӣ шудааст, сараввал ба буҷети ҷумҳуриявӣ дохил гардида, ҳиссаи буҷетҳои маҳаллӣ сари вақт гузаронида мешаванд.
Воридоти андоз аз истифобарандагони роҳҳоиавтомобилгард, киаз нақшаи тасдиқгардидабарзиёд ба буҷетҳоимаҳаллӣ дохил шудааст, ба буҷети ҷумҳуриявӣ гузаронида мешавад.
Воридоти як намуди андоз ба ҳисобидигарнамудиандозвагузарониданиандозҳоитанзимшаванадаба буҷетҳоимаҳаллӣ беамалиётиСарраёсати хазинадории марказии Вазорати молияи ҶумҳурииТоҷикистон қатъиянманъаст.


Моддаи 14. Буҷетисуғуртаииҷтимоӣ ванафақа

Буҷетисуғуртаииҷтимоӣ ванафақабароисоли 2019 аз рӯидаромадбамаблағи 3014202 ҳазорсомонӣ, аз ҷумлааз ҳисобиандозииҷтимоӣ бамаблағи 2949202 ҳазор сомонӣ вамусоидатимолиявӣ (субвенсия) аз ҳисобибуҷети ҷумҳуриявӣ бамаблағи 65000 ҳазорсомонӣ вахароҷотбамаблағи 3014202 ҳазорсомонӣ мувофиқизамимаи3 тасдиқ кардашавад.
Мусоидати молиявӣ (субвенсия) аз ҳисобибуҷети ҷумҳуриявӣ дар ҳолате ҷудо карда мешавад, ки агар даромади буҷетисуғуртаииҷтимоӣ ванафақаталаботивоқеиипардохтинафақавакумакпулиҳоро пурра таъмин карда натавонад.
Дар соли 2019 даромади буҷетисуғуртаииҷтимоӣ ва нафақааз ҳисобиандози иҷтимоӣ, хароҷотион барои пардохти нафақавакумакпулиҳоииҷтимоӣ дар Вилояти Мухтори КӯҳистониБадахшон, вилоятҳо, шаҳриДушанбе, шаҳруноҳияҳоитобеи ҷумҳурӣ ва ҳаҷмимусоидатимолиявӣ (субвенсия), киба вилоят ва шаҳруноҳияҳои ҷумҳурӣ ҷудокардамешавад, мувофиқизамимаи4 тасдиқ кардашавад.
Дар соли 2019 ҳиссаҷудокуниимаблағ аз андози иҷтимоӣ, киазандозсупорандагонидар ҳудуди ҶумҳурииТоҷикистон қарордоштаворидмешавад, барои пардохти нафақа ва кумакпулиҳоииҷтимоӣ азрӯитаносуби (фоизҳои) зеринтасдиқ кардашавад:
— аз Корхонаи воҳидидавлатии«ШиркатиАлюминийиТоҷик» 100 фоизбасуратҳисобиАгентиисуғуртаииҷтимоӣ ванафақаиназди Ҳукумати ҶумҳурииТоҷикистон;

— дар шаҳриДушанбе 36,6 фоиз ба суратҳисобиРаёсати Агентии суғуртаииҷтимоӣ ванафақаишаҳрва 63,4 фоиз ба Агентии суғуртаииҷтимоӣ ванафақаиназди Ҳукумати ҶумҳурииТоҷикистон;

— дар шаҳриРоғун 20,5 фоиз ба суратҳисобишуъбаиАгентиисуғуртаииҷтимоӣ ванафақаишаҳрва 79,5 фоиз ба суратҳисобиАгентиисуғуртаииҷтимоӣ ванафақаиназди Ҳукумати ҶумҳурииТоҷикистон;

— дар Вилояти Мухтори КӯҳистониБадахшон, вилоятҳова шаҳруноҳияҳои дигаритобеи ҷумҳурӣ 100 фоиз ба суратҳисобираёсатвашуъбаҳоидахлдориАгентиисуғуртаииҷтимоӣ ванафақаиназди Ҳукумати ҶумҳурииТоҷикистон.Моддаи 15. Имтиёзҳоиандозӣ бароикорхонаюташкилотҳоиалоҳида дар соли 2019

Андоз аз арзиши иловашуда дар соли 2019 барои воридоти гандум (ба истиснои воридоти гандум барои истеҳсолимолҳоизераксизӣ) ба меъёри 10 фоиз муқарраркарда шавад.
Дар соли 2019 воридоти техника ва воситаҳои нақлиётимахсус, қисмҳоиэҳтиётиион, ки номгӯйвамиқдорионҳоазтарафи Ҳукумати ҶумҳурииТоҷикистонтасдиқ гардида, аз ҳисобибуҷетишаҳриДушанбехаридорӣ мешавандвабароипурранамуданипаркинақлиётимусофиркашонӣ вабеҳтаргардониданитаъминотисоҳаи алоҳидаи шаҳриДушанберавонамегарданд, аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ, ҳамчунинворидоти қувваи барқ ва гази табиӣ аз андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешаванд.
Дар соли 2019 Корхонаи воҳидидавлатӣ «Оидбаистеҳсол, харид, захиравафурӯшимаҳсулотиниёзиаввалиядаршаҳриДушанбе» ҳангомифурӯшиозуқа, инчунинворидоти маҳсулоте, ки номгӯйионаз ҷониби Ҳукумати ҶумҳурииТоҷикистонтасдиқ мегардад,азандозазарзишииловашудаозод карда мешавад.
Воридоти мазути камсулфур барои эҳтиёҷотиҶамъияти саҳомиишакликушодаи«Марказибарқугармидиҳӣ»-иДушанбе, кимиқдорионазтарафи Ҳукумати ҶумҳурииТоҷикистонмуқарраркардамешавад, азандозазарзишииловашуда, аксизҳовабоҷи гумрукӣ озодкардамешавад.
Дар соли 2019 иҷрои кор ва хизматрасонии фармоишгар ва пудратчии асосӣ оид ба сохтмони меҳмонхонаи«Исмоили Сомонӣ», воқеъ дар хиёбони Рӯдакии шаҳри Душанбе ва  сохтмони муассисаҳои таълимӣ барои 1200 ҷойинишаст дар деҳаи Элоки ноҳияи Файзобод, барои 1200 ҷойи нишаст дар маҳаллаи Чордаи шаҳри Ваҳдат аз ҷониби ширкати хитоии«ТВЕА», барои 360 ҷойи нишаст дар шаҳри Бохтар, барои 360 ҷойи нишаст дар шаҳри Левакант, барои 640 ҷойинишаст дар ноҳия Данғара аз ҷониби ширкати хитоии «Синохайдро», барои 540 ҷойнишаст дар хоҷагии Эргаш Султонови ноҳияи Дӯстӣ аз ҷониби Сафоратхонаи Туркманистон, барои 630 ҷойинишаст аз ҷониби Ҷумҳурии ӯзбекистондар ноҳияиСпитамен (ҷамъиятисаҳомии«ӯзбектемирйулларӣ»)ва маҷмааи тандурустӣ барои 200 кат дар ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон (пудратчии генералӣ ва зерпудратчии сохтмонииҶумҳурии ӯзбекистон) аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз истифодабарандагони роҳҳоиавтомобилгардваандозазфоидаозодкардамешаванд. Воридотимолаз ҷонибифармоишгарвапудратчииасосӣ бароисохтмонииншоотимазкуртибқиномгӯйвадар ҳаҷмитасдиқнамудаи Ҳукумати ҶумҳурииТоҷикистон аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷигумрукӣ озодкардамешаванд.
Дар соли 2019 воридоти ангишт аз хориҷи кишвар ба ҷумҳурӣ ба миқдори 7200 тонна барои қонеъгардонидани талаботи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии ноҳияи Мурғоби Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод карда мешаванд.
Дар соли 2019 иҷрои кор ва хизматрасонии фармоишгар ва пудратчии асосӣ оид ба сохтмони Театри миллии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе аз андоз аз арзиши иловашуда ва андоз аз фоида озод карда мешаванд.
Дар соли 2019 ба маблағи қарзиандозҳоиҶамъияти саҳомии кушодаи «Неругоҳи барқи обии Сангтӯда-1», киаз ҳисобитаҳвили қувваибарқ баШиркати саҳомиихолдингиикушодаи«БарқиТоҷик»бавуҷудомадааст, фоизҳои тибқимоддаи 73 Кодексиандози ҶумҳурииТоҷикистонмуқарраргардида ҳисобкарданамешаванд.
ТаҳвилгаронвапудратчиёнисохтмониНеругоҳибарқи обии «Роғун» дар доираи шартномаи басташуда бо фармоишгар ё пудратчии генералии сохтмони мазкур оид ба таҳвилимаъданҳоифоиданокимаъмулӣ азпардохтироялтибароиистихроҷиканданиҳоифоиданокимаъмулӣ, бонуси обунавӣ вабонусикашфитиҷоратӣ озод карда мешаванд (на барои нашр).
Дар соли 2019 корҳоисохтмонӣ, молумасолеҳ, локомотивҳо ва вагонҳои замонавии мусофиркашонӣ, ки аз ҷонибиКорхонаивоҳидидавлатии «РоҳиоҳаниТоҷикистон» барои сохтмони роҳиоҳаниВаҳдат–ЁвонвабарқарорсозиифосилаиЁвон–Вахш, инчунин баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ ба мусофирон ворид мегарданд, аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва боҷигумрукӣ озодкардамешаванд. Номгӯйвамиқдоримолу масолеҳисохтмониро Ҳукумати ҶумҳурииТоҷикистонмуқаррарменамояд.


Моддаи 16. Ҳиссагузорӣ ба Фонди стабилизатсионӣ оид ба рушдииқтисодиётаз ҳисобииҷроибарзиёдии даромади буҷетҳои ҷумҳуриявӣ вамаҳаллӣ

Муқарраркарда шавад, ки дар соли 2019 аз ҳисобииҷроибарзиёди қисмидаромади буҷетҳоитасдиқшудаиВилоятиМухториКӯҳистониБадахшон, вилоятҳо, шаҳриДушанбе, шаҳр ваноҳияҳо баъд аз пӯшонидани касри буҷет ва иҷроибарзиёди қисмидаромади буҷетитасдиқшудаи ҷумҳуриявӣ 20 фоизи маблағ ба Фонди стабилизатсионӣ оидбарушдииқтисодиётравонакарда мешавад.Моддаи 17. Муқарраротоидба ҷойгиронии депозитҳоибуҷетиҷумҳуриявӣ ва буҷетисуғуртаииҷтимоӣ ванафақадар бонкҳо

Дар соли 2019 бо мақсадизиёднамуданидаромади буҷет, маблағҳоиозодибуҷети ҷумҳуриявӣ ва буҷетисуғуртаииҷтимоӣ ванафақа, ки ба 1 январи соли 2019 ба вуҷуд меоянд, ҳамчундепозит бо фармоиши Ҳукумати ҶумҳурииТоҷикистондар бонкҳои ҶумҳурииТоҷикистонба давраи кӯтоҳмуддатдар давоми соли буҷетӣ ҷойгиркарда мешаванд.Моддаи 18. Моддаҳои ҳимояшавандаи буҷетидавлатӣ

Дар соли 2019 ба моддаҳои ҳимояшавандаихароҷоти музди меҳнат, маблағҷудокуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ, стипендия, нафақа, кумакпулӣ, ҷубронпулӣ вапардохтихизматрасонии коммуналӣ дохилкардашаванд.
Дар сурати зарурат ва мавҷудбуданисарфаазрӯимоддаҳоидахлдорихароҷот, дар ҳолатинабудани қарзазрӯионҳо, Вазорати молияи ҶумҳурииТоҷикистон, сохторҳоимаҳаллиион ва Агентии суғуртаииҷтимоӣ ванафақаиназди Ҳукумати ҶумҳурииТоҷикистонметавонанд бо тартиби муқарраргардидаба нақшаитасдиқшудаи моддаҳоихароҷоттағйиротидахлдорвориднамоянд.


Моддаи 19. Воридот ба буҷети давлатӣ аз ҳисоби маблағҳои махсуси

муассисаю ташкилотҳои буҷетӣ ва муқаррарот оид ба хароҷоти маблағҳои махсус

Маблағҳоимахсусивазорату идораҳо, муассисаю ташкилотҳоиаз ҳисобибуҷетидавлатӣ маблағгузоришавандадар даромаду хароҷотимуассисаю ташкилотҳоидахлдори буҷетӣ ба ҳисобгирифтамешаванд. Ҳамзамон,45 фоизи маблағҳоимахсуси Раёсати Бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳоидохилии ҶумҳурииТоҷикистон, 55 фоизи маблағҳоимахсуси Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаинақлиёт, 5 фоизи маблағҳоимахсусимуассисаҳоитомактабӣ, таҳсилотиумумӣ, ибтидоӣ вамиёнаикасбӣ, муассисаҳоитандурустӣ ва ҳифзииҷтимоииаҳолӣ, 15 фоизи маблағҳоимахсусимуассисаҳоитаҳсилотиолиикасбӣ, дастгоҳҳоимарказӣ вамақомотиВазоратиадлияи ҶумҳурииТоҷикистон, Вазорати энергетика ва захираҳоиоби ҶумҳурииТоҷикистон, Вазоратисаноат ва технологияҳоинави ҶумҳурииТоҷикистон ва Вазорати корҳоихориҷии ҶумҳурииТоҷикистон, 10 фоизи дигар муассисаҳоисоҳаимаориф, илм, фарҳанг, 20 фоизи маблағҳоимахсуси дигар муассисаюташкилотҳоибуҷетӣ, баистисноимаблағҳоигрантӣ, сарпарастӣ, мақсадноки супоришӣ аз ҳисобибуҷетидавлатӣ, маблағҳоиазҳисоби хироҷ барои додани шиносномаи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон воридгардида ва Хазинаи сарватҳоидавлатии назди Вазорати молияи ҶумҳурииТоҷикистон ҳарсемоҳабабуҷетидахлдорворидкарда мешаванд.
Ба муассисаю ташкилотҳоибуҷетӣ истифодаимаблағҳоимахсус(ба истиснои маблағҳоигрантӣ васарпарастӣ) беруназнизомихазинадорӣ тавассути ташкилотҳои қарзӣ манъ аст. Дар ҳолати риоя нагардидани низоми мазкур маблағҳои ошкоргардида пурра ба даромади буҷети дахлдор ситонида мешаванд.
Дар сурати аз ҳаҷмимаблағидар буҷетидавлатӣ тасдиқшудакамва ё зиёд ворид гардидани маблағҳоимахсуси муассисаю ташкилотҳоибуҷетӣ, Вазорати молияи ҶумҳурииТоҷикистон ва мақомоти маҳаллии он метавонанд ба сметаи даромад ва хароҷотионҳова ба қисмидаромадвахароҷоти буҷетидавлатӣ тағйиротидахлдор ворид намоянд.
Дар соли 2019:
— дар ҳолатииҷронагардидани қисмидаромади буҷетидавлатӣ ва норасоии маблағ бароипардохтихароҷоти дар буҷетпешбинигардида, аз он ҷумла пардохти музди меҳнат, хизматрасонӣазрӯиистифодабарии қувваибарқ, обвахизматрасониидигарикоммуналиивазоратуидораҳовамуассисаю ташкилотҳое, кимаблағҳоимахсусдоранд, аз ҳисобиинмаблағҳоамалӣ кардамешавад;

— 50 фоизи маблағҳои аз ҳисобидодани сертификат ба дастовардаи Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маблағҳои аз ҳисоби истифодабарии захираҳои рақамгузории бадастовардаи Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба даромади буҷети ҷумҳуриявӣ гузаронида мешавад. 50 фоизи маблағҳои боқимонда дар ихтиёри Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати ҶумҳурииТоҷикистон монда шуда, тибқиКодекси андози ҶумҳурииТоҷикистонандозбандӣ карда мешаванд ва 50 фоизи маблағ дар ихтиёри Хадамоти алоқаиназди Ҳукумати ҶумҳурииТоҷикистонмондашуда, тартиби дар қисми1 моддаи мазкур пешбинигардида нисбат ба он татбиқ намегардад;

-маблағҳое, ки аз ҳисобихизматрасонии консулии (ба истиснои пардохт барои додани шиносномаҳоихориҷиидорои ҳомилиэлектронии иттилоотӣ) Вазоратикорҳоихориҷии ҶумҳурииТоҷикистон, намояндагиҳои дипломатӣ ваконсулгариҳоидар хориҷи ҶумҳурииТоҷикистонворидмегарданд, баъдипардохтбабуҷетмутобиқи қисми1 ҳаминмоддадар сметаи ягонаи даромаду хароҷотиидораҳоимазкурба ҳисобгирифта шуда, бароимаблағгузориифаъолиятионҳовасохтмонутаъмирибиноҳоимаъмурӣ равонакарда мешаванд;

— маблағҳоиаз ҳисобидодани шиносномаҳоихориҷиидорои ҳомилиэлектронии иттилоотӣбадастовардаиВазоратикорҳоихориҷии ҶумҳурииТоҷикистонбаандозаи100 фоиз ба фонди андӯхтии дар Сарраёсати хазинадории марказии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қарордошта гузаронида шуда, хароҷоти он тибқи фармоиши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардонида мешаванд;

— дар ҳолати норасоии маблағҳои дар буҷет барои нигоҳдории намояндагиҳои дипломатӣ, консулгариҳо ва намояндагиҳои дар хориҷи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбини гардида, фарқияти он аз ҳисоби маблағҳои махсуси вазорату идораҳои дахлдор амалӣ карда мешавад.

Бақияи маблағҳоибуҷетӣ ва маблағҳоимахсуси дар суратҳисобҳоинамояндагиҳоидипломатӣ ваконсулгариҳоидар хориҷи ҶумҳурииТоҷикистон, киба1 январи соли 2019 ба вуҷудомадааст, ба буҷети ҷумҳуриявӣ баргардониданамешавандвахусусиятимақсаднокдошта, бароимаблағгузориихароҷотибуҷетисоли 2019 пешбинишуда равона карда мешаванд.
Дар соли 2019 аз ҳисобизахираҳоиФондидавлатииметаллҳои қиматбаҳовасангҳои қиматбаҳо,сарватҳо ва маснуоти аз онҳотайёркардашудабоарзишиумумии 5000 ҳазорсомонӣ бафурӯшбароварда мешавад. Даромади он дар сатри алоҳида ба буҷети ҷумҳуриявӣ ворид карда мешавад (арзиши металлҳои қиматбаҳотибқинархиАссотсиатсияи металлҳои қиматбаҳои Лондон дар рӯзи фурӯш муайян карда мешавад) (на барои нашр).


Моддаи 20. Суратҳисобимахсуси захираҳоииловагиимолиявӣ барои маблағгузориисохтмонииншоотимуҳимидавлатӣ

Дар соли 2019 воридот ба суратҳисобимахсуси захираҳоииловагии молиявӣ барои маблағгузориисохтмонииншоотимуҳимидавлатӣ баандозаи5 фоиз аз ҳисобииҷроибарзиёдии қисмидаромадибуҷетҳоитасдиқшудаиВилоятиМухториКӯҳистониБадахшон, вилоятҳо, шаҳриДушанбе, шаҳр ваноҳияҳо, инчунин10 фоизи маблағҳоимахсуси Кумитаи андози назди Ҳукумати ҶумҳурииТоҷикистон, Хадамотигумрукиназди Ҳукумати ҶумҳурииТоҷикистон, Агентиистандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати ҶумҳурииТоҷикистон, 5 фоизи маблағҳоимахсуси муассисаҳоитаҳсилотиолии касбӣ, Раёсати бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳоидохилии ҶумҳурииТоҷикистон, Хадамоти шиносномадиҳиюбақайдгирииВазорати корҳоидохилии ҶумҳурииТоҷикистон, ташкилоту муассисаҳоиВазорати корҳоихориҷии ҶумҳурииТоҷикистонва ташкилотумуассисаҳоидигари буҷетӣ, баистисноимуассисаҳоитомактабӣ, таҳсилотиумумӣ, ибтидоӣ вамиёнаикасбӣ, муассисаҳоитандурустӣ ва ҳифзииҷтимоииаҳолӣ муқарраркардашавад. Вориднамуданимаблағҳобасуратҳисобимахсуси захираҳоииловагии молиявӣ барои маблағгузории сохтмони иншооти муҳимидавлатӣ ботартибимуқарраргардидатибқидастурамалиаз ҷонибиВазорати молияи ҶумҳурииТоҷикистонтасдиқгардидаамалӣ кардамешавад.
Хароҷотимаблағҳоазсуратҳисобимахсуси захираҳоииловагии молиявӣ барои маблағгузориисохтмонииншоотимуҳимидавлатӣ бофармоишҳоидахлдори Ҳукумати ҶумҳурииТоҷикистонамалӣ карда мешавад.


Моддаи 21. Имтиёзҳобароихизматчиёни ҳарбӣ, кормандонимақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва мақомоти қудратиидигар

Имтиёзи рафтуомад ба маҳаллигузарониданирухсатӣ бароихизматчиёни ҳарбӣ вакормандонимақомоти ҳифзи ҳуқуқ, кибароихизматчиёнионҳодар асоси қонунгузории ҶумҳурииТоҷикистончунинимтиёзмуқаррар гардидааст, дар як сол як маротиба дар доираи маблағҳоипешбинигардидатанҳодар ҳудуди ҶумҳурииТоҷикистонбопешниҳоднамудани ҳуҷҷатҳоитасдиқкунандапардохтамешавад.
Дар соли 2019 пардохти ҳармоҳаи ҷубронпулӣ баивазиозуқаворӣ бахизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ вароҳбарикунандаимақомотикорҳоидохилӣ вакормандонимақомоти ҳифзи ҳуқуқидигар, киазрӯимуздикорбахизматчиёни ҳарбӣ баробаркардашудаанд, ба маблағи60 сомонӣ дарякмоҳ баякшахсмуқарраркардашавад (набароинашр).
Пардохти ҷубронпулӣ дар сурати бо амри Президенти ҶумҳурииТоҷикистонба ҳолатиказармавӣ гузарониданихизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ вароҳбарикунандаимақомотикорҳоидохилӣ, кормандони мақомотидигаре, ки дар ҳифзитартиботи ҷамъиятӣ ваамниятиштирокмекунанд, дар доираи маблағе, китибқи Қонунимазкурбароифондимуздимеҳнатдар сметаҳоиягонаидаромадвахароҷотивазоратуидораҳоидахлдортасдиқ шудааст, анҷомдодамешавад.


Моддаи 22. Муқаррарот оид ба ҳавасмандгардониикормандон ватаҳкими заминаи моддию техникии Кумитаи андозиназди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонва Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Аз 1 январи соли 2019 барои ҳавасмандгардонии кормандон ва таҳкими заминаи моддию техникии Кумитаи андози назди Ҳукумати ҶумҳурииТоҷикистонва Хадамоти гумруки назди Ҳукумати ҶумҳурииТоҷикистон30 фоизи маблағҳоиумумиипинҳонкардашудаи (камнишондодашудаи) андоз, фоизва ҷаримаазрӯионҳо, ба истиснои андози иҷтимоӣ, низомҳоимахсусиандозбандӣ ваандозҳоимаҳаллӣ, ки дар ҷараёнифаъолияти назоратӣ ошкоргардидаанд, баКумитаиандозиназди Ҳукумати ҶумҳурииТоҷикистонва30 фоизи маблағҳои хироҷигумрукӣ ба Хадамоти гумруки назди Ҳукумати ҶумҳурииТоҷикистонравона карда мешаванд.
Маблағҳоаз ҳисобидаромадҳоиандозӣ, ба истиснои андозҳо ва низомҳоимахсусидар қисми 1 моддаи мазкур нишондодашуда, бо тартиби марказонидашуда 100 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ бо намудҳои андоз ворид карда шуда, ҳиссаи он мутобиқи қисми 1 моддаи мазкур ба Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуда, барои маблағгузориитадбирҳоипешбинишудаистифодамешаванд. Тартиби дар моддаи 19 Қонунимазкур пешбинигардида нисбат ба онҳотатбиқ намегардад.
Маблағҳое, кидар ҷараёни фаъолияти назоратӣ аз ҳисобиандозииҷтимоӣ, адозҳоимаҳаллӣ ванизомҳоимахсусиандозбандӣ ошкоргардидаанд, азрӯитаъиноташонпуррабабуҷетисуғуртаииҷтимоӣ ванафақавабуҷетҳоимаҳаллӣ гузаронидашаванд.


Моддаи 23. Андозаи нишондиҳандабарои ҳисобҳо

Аз 1 январи соли 2019 нишондиҳандабарои ҳисобҳо ҷиҳати ҳисобкунииандоз, боҷ, дигар пардохтҳои ҳатмӣ, муҷозоти ҷаримавӣ, пардохтҳоииҷтимоӣ, инчунинбарои ҳисобкунииинёон бузургиҳоиарзишии ҳаддиниҳоӣ (поёнӣ ёболоӣ), кимутобиқи қонунгузории ҶумҳурииТоҷикистонтатбиқ карда мешаванд, дар ҳаҷми 55 сомонӣ муқарраркардашавад.Моддаи 24. Муқарраротоидбапардохтимаблағ тибқи ҳалномаҳои суд ва ба буҷетворид намудани ҷаримаҳова дигар пардохтҳо ҳангоми риоя накардани қонунгузории ҶумҳурииТоҷикистон

Муқарраркарда шавад, ки иҷрои ҳалномаҳоисуд дар бораи рӯёниданизарари моддию маънавии аз тарафи кормандони мақомотиидоракунии давлатӣ ва ҳифзиҳуқуқ ҳангомиадои вазифаҳоихизматӣ расонидашуда азҳисобимаблағҳоисметаиягонаидаромадвахароҷотионҳоамалӣ карда мешаванд.
Муқарраркарда шавад, ки маблағҳоиазҳисобитатбиқичораҳоимаҷбуркунӣ барои риоя накардани қонунгузории ҶумҳурииТоҷикистон, аз ҷумлааз ҳисобимусодираимолу мулк, ҷарима, пеня, ҷубронпулӣ воридшудава ҳамчунин ҷубронизарари молиявии дар натиҷаириоя накардани интизоми молиявӣ бабуҷети ҷумҳуриявӣ расонидашуда, ба истиснои маблағҳое, киазвайронкунандагони қонунгузориизаминситонидамешаванд, бадаромадибуҷети ҷумҳуриявӣ гузаронидашаванд.


Моддаи 25. Тасдиқи ҳисоботоидбаиҷроиБуҷетидавлатии Ҷумҳурии Тоҷикистондар соли 2017

Ҳисоботоид ба иҷроиБуҷетидавлатии ҶумҳурииТоҷикистондар соли 2017 аз рӯидаромадба маблағи 19955467 ҳазорсомонӣ, аз рӯихароҷотбамаблағи22264184 ҳазорсомонӣ бо барзиёдии хароҷотнисбат ба даромад ба маблағи2308717 ҳазорсомонӣ тасдиқ карда шавад.
ХароҷотивоқеииБуҷетидавлатии ҶумҳурииТоҷикистондар соли 2017 барои пардохти уҳдадориҳои қарзии ҶумҳурииТоҷикистоноидбапардохти қарзиасосииберуна, бо дар назар доштани хизматрасонии он ба маблағи 1220533 ҳазорсомонӣ тасдиқ кардашавад.


Моддаи 26. Муқаррарот оид ба ворид намудани тағйирот ба буҷети давлатӣ

Дар ҳолати барзиёд ё кам иҷрогардидани қисмидаромадиБуҷетидавлатии ҶумҳурииТоҷикистонбарои соли 2019 Ҳукумати ҶумҳурииТоҷикистонметавонадба қисмҳоидаромадвахароҷотиБуҷетидавлатии ҶумҳурииТоҷикистон, аз ҷумлаба қисмҳоидаромадвахароҷотибуҷети ҷумҳуриявӣ барои соли 2019 мувофиқи Қонуни ҶумҳурииТоҷикистон«Дар бораи молияи давлатии ҶумҳурииТоҷикистон»бетағйирдодани ҳаҷмикасрибуҷеттағйиротвориднамояд.
Бо сабаби тағйир ёфтани ҳаҷмиистеҳсолот (корвахизматрасонӣ), андозаинарх, меъёриандоз, заминаи андозбандӣ, инчунинтағйирёбиисохторииташкилоту муассисаҳоибуҷетӣ, киазсанадҳоимеъёрии ҳуқуқии қабулнамудаимақомотидавлатӣ бармеоянд, Вазоратимолияи ҶумҳурииТоҷикистон ба қисмҳоидаромад ва хароҷотибуҷетҳоидахлдортағйиротвориднамуда, ботартибимуқарраргардидадар байни буҷети ҷумҳуриявӣ, буҷетисуғуртаииҷтимоӣ ванафақавабуҷетҳоимаҳаллӣ ҳисобибайниҳамдигарӣ мегузаронад.
МақомотимолиядарВилоятиМухтори КӯҳистониБадахшон, вилоятҳо ва шаҳриДушанбе чунин ҳисобибайниҳамдигарирометавонандбайнибуҷетҳоимаҳаллиидахлдорамалӣ намоянд.


Моддаи 27. Тартиби мавриди амал қарордодани Қонунимазкур

Қонуни мазкур аз 1 январи соли 2019 мавриди амал қарордода шавад.Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонш.Душанбе

26 ноябри соли 2018

№1553

Илова кунед