Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2018

16 Ноябр 2017, Панҷшанбе

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон,  соли 2017,  №11, мод.781; соли 2018, №2, мод.63; №3-4, мод.161, №6, мод.446, ҚҶТ аз 2.10.2018 с. №1552; Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03 январи соли 2019,№1587)

   

Бо Қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 ноябри соли 2017, №934 (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2017, №11, мод. 781) қабул гардидааст.

 

Моддаи 1. Ҳаҷми умумиидаромадиБуҷети давлатииҶумҳурии

Тоҷикистон

Ҳаҷми умумии Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2018 аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои даромад ба маблағи 21752289ҳазор сомонӣ муқаррар карда шавад, аз ҷумла:

 • даромади Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби воридоти андозию ғайриандозӣ ва грантҳо 16921902ҳазор сомонӣ, аз онҳо:

воридоти андозӣ                                                                           -14743919ҳазор сомонӣ;

воридоти ғайриандозӣ                                                — 1772983ҳазор сомонӣ;

грантҳо барои дастгирии буҷет аз ҳисоби

созмонҳои байналмилалии молиявӣ                                   — 405000ҳазор сомонӣ;

 • буҷети лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ

бо ҷалбизахираҳоимолиявииберуна                                     -3274477ҳазор сомонӣ,

аз онҳо:

қарзҳо                                                                                                -1764612ҳазор сомонӣ;

грантҳо                                                                                                              -1509865ҳазор сомонӣ;

— маблағҳои махсуситашкилотумуассисаҳои

буҷетӣ                                                                                                               — 1555910ҳазор сомонӣ.

 

           (ҚҶТ азт 2.10.2018 с. №1552)

 

 

Моддаи 2. Ҳаҷми умумии хароҷоти Буҷети давлатии Ҷумҳурии

                                Тоҷикистон

Ҳаҷми умумии хароҷоти Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2018 ба маблағи 24557052ҳазор сомонӣ муқарраркарда шавад, аз ҷумла барои маблағгузории:

— мақомоти ҳокимият ва идоракунии

давлатӣ                                                                                                                             — 1120829ҳазор сомонӣ;

— мудофиа (на барои нашр)                                                      — 750182ҳазорсомонӣ;

— мақомотиҳифзиҳуқуқ, тартиботи

ҳуқуқӣвасудҳо (на барои нашр)                                                             — 905675ҳазорсомонӣ;

— маориф                                                                                                          — 3863064ҳазорсомонӣ;

— тандурустӣ                                                                                    — 1550944ҳазорсомонӣ;

— суғуртаи иҷтимоӣваҳифзи иҷтимоӣ                   — 3357910 ҳазорсомонӣ;

— фарҳанг ва варзиш                                                                    -648729ҳазорсомонӣ;

— хоҷагии манзилию коммуналӣ,

ҳифзи муҳити зист ва хоҷагииҷангал                    — 851712ҳазорсомонӣ;

— комплексисӯзишворию энергетикӣ                   —6702808ҳазорсомонӣ;

— соҳаи кишоварзӣ, моҳидорӣвашикор                -676081ҳазорсомонӣ;

— саноат ва сохтмон                                                                       -132376ҳазорсомонӣ;

— нақлиёт ва коммуникатсия                                    -1462898ҳазорсомонӣ;

— дигар соҳаҳои иқтисодиёт ва

хизматрасонӣ                                                                                                -57297ҳазорсомонӣ;

— хароҷоти дигар                                                                            -2476547ҳазорсомонӣ.

(ҚҶТ азт 2.10.2018 с. №1552)

 

Моддаи 3. Ҳаҷмиумумиикасри буҷетидавлатӣваманбаъҳои

пӯшониданион

 1. Ҳаҷми умумии касри Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2018 ба андозаи 4,2 фоизи Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ё ба маблағи 2804763 ҳазор сомонӣ муқарраркарда шавад.
 2. Манбаи пӯшонидани касри буҷети давлатӣ ба таври зерин муайян карда шавад:

— даромад аз хусусигардонӣваистифодаи

моликияти давлатӣ                                                                                      -26000ҳазорсомонӣ;

— даромад аз фурӯшивекселҳои

хазинадорӣ                                                                                                     — 95000ҳазорсомонӣ;

— иҷрои барзиёди нақшаи даромади

буҷетҳои маҳаллӣ                                                                                         — 10152ҳазорсомонӣ;

— аз ҳисобиқарзҳои (грантҳои) созмонҳои

байналмилалии молиявӣ                                                                          — 203181ҳазорсомонӣ;

— аз ҳисобикоѓазҳоиқиматнокидавлатӣ (евробондҳо) — 2470430 ҳазорсомонӣ.(ҚҶТ азт 2.10.2018 с. №1552)

 1. Маблағгузории пардохти қарзиасосииберунаиҶумҳурииТоҷикистонба андозаи 1,6 фоизи Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣёба маблағи 1105088ҳазорсомонӣ, азҷумлаазҳисобихароҷотиҷориибуҷетиҷумҳуриявӣ538680 ҳазор сомонӣ ва аз ҳисоби барориши векселҳои давлатӣ, ҷалбиқарзҳои (грантҳои) созмонҳоибайналмилалиимолиявӣ, маблағҳоибаргардонидашудааз рӯисозишномаҳоизерқарзӣ,бақияимаблағҳоиозоди буҷетиҷумҳуриявӣба1 январи соли 2018 дар Бонки миллии Тоҷикистон ва Фонди стабилизатсионӣоидба рушди иқтисодиёт566408ҳазорсомонӣмуайянкардашавад.
 2. Маблағгузории хизматрасонии қарзи дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи 384587ҳазор сомонӣ, аз ҷумла аз ҳисоби хароҷоти ҷории буҷети ҷумҳуриявӣ 179577 ҳазор сомонӣ, аз ҳисоби баргардонидани қарзҳои Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Агроинвестбонк»ба суратҳисоби Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 40000 ҳазор сомонӣ ва аз ҳисоби бақияи маблағҳои озоди буҷети ҷумҳуриявӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон ба 1 январи соли 2018 ва Фонди стабилизатсионӣ оид ба рушди иқтисодиёт 165010 ҳазор сомонӣ муайян карда шавад.

 

Моддаи 4. Ҳаҷмиумумиидаромадвахароҷотибуҷетиҷумҳуриявӣ

Буҷети ҷумҳуриявӣ барои соли 2018 аз рӯи даромад ба маблағи 10282004 ҳазор сомонӣ,аз рӯи хароҷот ба маблағи 13076615 ҳазор сомонӣ ва касри он ба маблағи 2794611 ҳазор сомонӣ тасдиқкарда шавад.(ҚҶТ азт 2.10.2018 с. №1552)

 

Моддаи 5. Даромади буҷети ҷумҳуриявӣ аз рӯи манбаъҳои даромад

Дар буҷети ҷумҳуриявӣ барои соли 2018 воридоти даромад аз ҳисоби субъектҳои хоҷагидории дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон қарордошта ба маблағи умумии 10282004 ҳазор сомонӣ муқаррар карда шавад, аз ҷумла:

— андоз аз арзишииловашуда                                   -4909992ҳазорсомонӣ;

— аксизҳо                                                                                                           — 403492ҳазорсомонӣ;

— андоз аз фурӯш                                                                           — 19600ҳазорсомонӣ;

— андоз барои захираҳоитабиӣ                                 — 193827ҳазорсомонӣ;

— андоз аз фоида                                                                                            — 640134ҳазорсомонӣ;

— андоз аз даромад                                                                        — 813640ҳазорсомонӣ;

— боҷҳоигумрукӣ                                                                            — 842789ҳазорсомонӣ;

— андоз аз истифодабарандагони

роҳҳоиавтомобилгард                                                 — 360000ҳазорсомонӣ;

— даромадҳоидигариғайриандозӣ                          — 1693530ҳазорсомонӣ;

— грантҳоисозмонҳои

байналмилалиимолиявӣ                                                                           — 405000 ҳазорсомонӣ.

(ҚҶТ азт 2.10.2018 с. №1552)

 

Моддаи 6. Хароҷотибуҷетиҷумҳуриявӣазрӯигурӯҳбандиивазифавӣ

Хароҷоти буҷетиҷумҳуриявӣбарои соли 2018 аз рӯи гурўҳбандии вазифавӣ дар ҳаҷми зерин тасдиқкарда шавад:

Маблағгузориибахши ҳокимияти

давлатӣва идоракунӣ                                                                  -720113ҳазорсомонӣ,

аз ҷумла:

— мақомоти иҷроиявақонунгузорӣ                         -157744ҳазорсомонӣ;

— сиёсати молиявӣ ва андозию буҷетӣ                  -107832 ҳазорсомонӣ;

— фаъолияти сиёсати берунӣ                                                    -240176ҳазорсомонӣ;

— мақомотидигаридавлатӣ                                                        -214361ҳазорсомонӣ.

Мудофиа (на барои нашр)                                                        -713911ҳазорсомонӣ.

Мақомотиҳифзиҳуқуқ, судҳова

прокуратура (на барои нашр)                                                -703394ҳазорсомонӣ.

Маориф                                                                                                            -705808ҳазорсомонӣ,

аз ҷумла:

— таҳсилотиумумӣ                                                                         -155742                ҳазорсомонӣ;

— таҳсилотикасбӣ                                                                           -387490ҳазорсомонӣ;

— фаъолияти дигар дар соҳаимаориф                   -162576ҳазорсомонӣ.

Тандурустӣ                                                                                      -275530ҳазорсомонӣ,

аз ҷумла:

— беморхонаҳо                                                                                 -159636ҳазорсомонӣ;

— марказҳоисаломатӣ                                                                  -4979ҳазорсомонӣ;

— ҳифзи саломатии аҳолӣ                                                           -32350ҳазорсомонӣ;

— фаъолиятидигар дар соҳаитандурустӣ             — 78566ҳазорсомонӣ.

Суғуртаииҷтимоӣваҳифзииҷтимоӣ                      -507191ҳазорсомонӣ,

аз ҷумла:

— суѓуртаи иҷтимоӣ                                                                      -336666ҳазорсомонӣ;

— ҳифзииҷтимоӣ                                                                                            -50984ҳазорсомонӣ;

— фаъолиятидигар дар соҳаисуғуртаи

иҷтимоӣваҳифзииҷтимоӣ                                                                        -119541ҳазорсомонӣ.

Фарҳангваварзиш                                                                         -286298ҳазорсомонӣ,

азҷумла:

— чорабиниҳооидбатарбияиҷисмонӣ

ва варзиш                                                                                                        — 4394ҳазорсомонӣ;

— муассисаҳоифарҳангиюмаърифатӣ                  — 70624ҳазорсомонӣ;

— воситаҳои ахбори омма                                                           — 112607ҳазорсомонӣ;

— фаъолияти дигар дар соҳаи фарҳанг

ва варзиш                                                                                                        — 98672          ҳазор сомонӣ.

Хоҷагииманзилиюкоммуналӣ,

муҳитизист ва хоҷагииҷангал                                                  — 68935ҳазор сомонӣ.

Комплекси сӯзишвориюэнергетикӣ                     — 5296457ҳазор сомонӣ.

Кишоварзӣ, моҳидорӣвашикор                                             -160037ҳазор сомонӣ,

аз ҷумла:

— барои рушди соҳаи чорводорӣ                                             -4000ҳазор сомонӣ;

— барои рушди соҳаи растанипарварӣ                 -4300ҳазор сомонӣ;

— барои рушди муносибатҳои лизингӣва

таъсису мукаммал намудани марказҳои

хизматрасонӣдаршаҳруноҳияҳоиҷумҳурӣ                       -30000ҳазор сомонӣ.

Саноат ва сохтмон                                                                        — 133083ҳазорсомонӣ.

Нақлиётвакоммуникатсия                                                       -172764ҳазорсомонӣ.

Фаъолияти дигари иқтисодӣ

вахизматрасонӣ                                                                                                            — 56300ҳазор сомонӣ.

Хароҷоте, ки ба категорияҳоидигар

дохил карда нашудаанд                                                                             -3276794ҳазорсомонӣ,

аз ҷумла:

— амалиёт боуҳдадориҳоиқарзиидавлатӣ            -1413448ҳазорсомонӣ;

аз онҳо:

амалиёт боуҳдадориҳоиқарзии

дохилии давлатӣ                                                                                           — 179577ҳазорсомонӣ;

амалиёт боуҳдадориҳоиқарзии

берунаи давлатӣ                                                                                                           — 1233871ҳазорсомонӣ;

— хароҷотишаҳриДушанбе барои амалӣ

намудани вазифаҳоипойтахт                                                  — 25000ҳазорсомонӣ;

— Фонди хароҷотипешбининамудаи

ҲукуматиҶумҳурииТоҷикистон                                                            — 78839ҳазорсомонӣ;

— хароҷотидигаре, киазрӯисоҳаҳои

иқтисодиёт гурӯҳбандӣнашудаанд                                       -1759507ҳазор сомонӣ.

(ҚҶТ азт 2.10.2018 с. №1552)

 

Моддаи 7. Хароҷотибуҷетиҷумҳуриявӣазрӯигурӯҳбандииидоравӣ ва барномавӣ

 • Хароҷотибуҷетиҷумҳуриявӣдарсоли 2018азрӯигурӯҳбандии идоравӣтибқизамимаи 1 тасдиқкардашавад (набароинашр);
 1. Хароҷотибуҷетиҷумҳуриявӣдарсоли 2018 азрӯигурӯҳбандии барномавӣ дар соҳаҳои маориф, тандурустӣ, суғуртаииҷтимоӣваҳифзииҷтимоӣ, комплекси сӯзишвориюэнергетикӣ, кишоварзӣ, моҳидорӣвашикор, нақлиётвакоммуникатсия тибқизамимаи 2 муқаррар кардашавад.

 

 

Моддаи 8. Хароҷотибуҷетиҷумҳуриявӣазрӯигурӯҳбандиииқтисодӣ

Дар соли 2018 хароҷоти вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодӣ дар ҳаҷми зерин муқарраркарда шавад:

Хароҷот                                                                                                            — 13076615 ҳазор сомонӣ,

аз ҷумла:

Пардохти музди меҳнат                                                            -1541731ҳазорсомонӣ,

аз онҳо:

— музди меҳнатикормандони асосӣ                       -1471163ҳазорсомонӣ;

— музди меҳнатикормандониҳайатитехникӣ

ва хизматрасонӣ                                                                                                           -70568ҳазорсомонӣ.

Маблағҷудокуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ         — 204615ҳазорсомонӣ,

аз онҳо:

— аз ҳисоби музди меҳнатикормандони

асосӣ                                                                                                                                  — 179646ҳазорсомонӣ;

— аз ҳисоби музди меҳнатикормандони

ҳайати техникӣвахизматрасонӣ                                                             — 17661ҳазорсомонӣ;

— суғуртаитиббӣвасуғуртаҳоидигар                       — 7308 ҳазорсомонӣ.

Хариди мол ва хизматрасонӣ                                  — 2161776ҳазорсомонӣ,

аз онҳо:

— пардохти хизматрасонии коммуналӣ                               — 145526ҳазорсомонӣ;

— пардохти хизматрасонии алоқа                                           — 72621ҳазорсомонӣ;

— дигар хариди мол ва хизматрасонӣ                    — 1943629ҳазорсомонӣ.

Хизматрасонии қарзҳои дохилӣва беруна         — 1413448ҳазорсомонӣ,

аз онҳо:

— пардохти фоизҳоиқарзидохилӣ                            — 179577ҳазорсомонӣ;

— пардохти қарзиберунаиасосӣ                                               — 538680ҳазорсомонӣ;

— пардохти фоизҳоиқарзиберунаиасосӣ              — 695191ҳазорсомонӣ.

Хароҷотипардохтикумакпулиҳо

(субсидияҳо)                                                                                                    — 87680ҳазорсомонӣ.

Хароҷотбароитрансфертҳо                                       — 1014933ҳазорсомонӣ.

Кумакпулиҳоииҷтимоӣ                                                             — 175294ҳазорсомонӣ.

Трансфертҳоидигар                                                                     — 295068ҳазорсомонӣ.

Амалиёт бодороиҳо, уҳдадориҳо

васармоягузорӣ                                                                                                            — 6182073ҳазорсомонӣ,

аз ҷумла:

— маблағгузории асосии мутамарказ    — 5864803ҳазор сомонӣ;

— хариди мошинҳо ва таҷҳизот                                 — 65715ҳазор сомонӣ;

— дигар дороиҳоиғайримолиявӣ                                              — 242796ҳазор сомонӣ;

— хариди дороиҳоимолиявиидохилӣ                      -8759ҳазор сомонӣ.

(ҚҶТ азт 2.10.2018 с. №1552)

 

Моддаи 9. Фонди захиравии ПрезидентиҶумҳурииТоҷикистон

Фонди захиравииПрезидентиҶумҳурииТоҷикистон бароисоли 2018  ба маблағи315354ҳазорсомонӣтасдиқкарда шавад.

 

Моддаи 10. Мусоидати молиявӣ (субвенсия) ва кумаки молиявии беподош (дотатсия) аз буҷети ҷумҳуриявӣ ба буҷети Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон, вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҷудошаванда

 1. Ҳаҷми мусоидати молиявӣ (субвенсия) аз буҷети ҷумҳуриявӣ барои буҷетҳои Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон, вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ барои фонди муздимеҳнат ба маблаѓи 820797 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад, аз ҷумлабарои:

— Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон                 — 174057ҳазорсомонӣ;

— вилояти   Хатлон                                                                         461007 ҳазор сомонӣ;

— ноҳияи Варзоб                                                                          — 12307ҳазорсомонӣ;

— ноҳияи Рашт                                                                               — 41498ҳазорсомонӣ;

— ноҳияи Лахш                                                                                    28886ҳазорсомонӣ;

— ноҳияи Нуробод                                                                              26983ҳазорсомонӣ;

— ноҳияи Сангвор                                                                               14185ҳазорсомонӣ;

— ноҳияи Тоҷикобод                                                                          18559ҳазорсомонӣ;

— ноҳияи Файзобод                                                                           26296ҳазорсомонӣ;

— ноҳияи Шаҳринав                                                                          17019ҳазорсомонӣ.

 1. Ҳаҷми кумаки молиявии беподош (дотатсия) аз буҷети ҷумҳуриявӣ барои буҷетҳои маҳаллӣ барои пардохти хароҷотиҷорӣ ба маблаѓи 4239 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад, аз ҷумла барои:

— ноҳияи Сангвор                                                                                — 3785ҳазор сомонӣ;

— ноҳияи Тоҷикобод                                                                           — 454ҳазор сомонӣ.

 1. Мусоидати молиявӣ (субвенсия) ва кумаки молиявии беподош (дотатсия) ба фондҳои мақсадноки давлатӣ, ба буҷети вилоятии Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон, вилояти Хатлон, шаҳру ноҳияҳои тобеи вилоятҳо ва ҷумҳурӣ аз рўи иҷрои воқеии буҷети ҷумҳуриявӣ мустақиманаз буҷети ҷумҳуриявӣ ҷудо карда мешавад.

 

 

 

Моддаи 11. Маблағҳоинақдигардонихазинавиибуҷетиҷумҳуриявӣ

Маблағҳоинақдигардони хазинавии буҷетиҷумҳуриявӣба1 январи соли 2019 ба маблағи 239313ҳазорсомонӣтасдиқкарда шаванд.

 

Моддаи 12. Ҳаҷмиумумии даромад ва хароҷотибуҷетҳоимаҳаллӣ

 1. Дар соли 2018 ҳаҷми умумии буҷетҳои маҳаллӣ аз рўи даромад бо дарназардошти мусоидати молиявӣ (субвенсия)ва кумаки молиявии беподош (дотатсия), ки аз буҷети ҷумҳуриявӣ ҷудо карда мешаванд, ба маблаѓи 5782934 ҳазор сомонӣ, хароҷот ба маблаѓи 5793086 ҳазор сомонӣ ва касри буҷет ба маблаѓи 10152 ҳазор сомонӣ, аз ҷумла дар буҷети Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон – 1254 ҳазор сомонӣ, вилояти Хатлон – 7367 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Варзоб – 180 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Рашт – 311 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Лахш – 193 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Нуробод – 176 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Сангвор – 111 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Тоҷикобод – 123 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Файзобод –220 ҳазор сомонӣ ва ноҳияи Шаҳринав –217 ҳазор сомонӣ муайян карда шавад.
 2. Касри буҷетҳои маҳаллӣ дар соли 2018 аз ҳисоби таъмини иҷрои барзиёдии даромад ва маблаѓҳои озоде, ки ба ҳолати 1 январи соли 2018 ба вуҷуд омадааст, пўшонида мешавад.

 

Моддаи 13. Таносуби воридоти андозӣвағайриандозӣбабуҷетҳои

ҷумҳуриявӣвамаҳаллӣ

 1. Дар соли 2018 ба буҷети ҷумҳуриявӣ даромадҳои андозӣ ва ғайриандозии зерин воридкарда шаванд:

— андоз аз фурӯши алюминийи аввалия                             100 фоиз;

— боҷҳоигумрукӣ                                                                                                                           100 фоиз;

— андоз аз арзиши иловашуда ва аксизи беруна                                             100 фоиз;

— дигар пардохтҳоиҳатмӣвадаромадҳоиғайриандозииумумидавлатӣ (инчунинмуҷозотиҷаримавиионҳо), хироҷ барои ҳаракативоситаҳоинақлиёти автомобилии хориҷӣдар ҳудудиҶумҳурииТоҷикистон     100 фоиз;

— аз Ширкати саҳомиихолдингиикушодаи «БарқиТоҷик» –андозазарзишииловашуда, андоз аз фоида, инчунин андозҳобарои захираҳои табиӣ(роялти барои об) 100 фоиз;

-аз Ҷамъиятисаҳомии кушодаи «Неругоҳи барқи обии

Сангтӯда-1» андозҳобарои захираҳои табиӣ(роялти барои об)        100 фоиз;    — аз Корхонаивоҳидидавлатии«Ширкатиалюминийи

Тоҷик»–андоз аз арзиши иловашуда                                                  100 фоиз;

— аз Корхонаивоҳидидавлатии«РоҳиоҳаниТоҷикистон»

ва Ҷамъияти саҳомиикушодаи«Тоҷиктелеком»– андоз аз арзиши

иловашуда         ва андоз аз фоида                                                                                                        100 фоиз;

— аз Бонки давлатииамонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон«Амонатбонк»–андозазфоида                                                                                                      100 фоиз;

— аз марказҳои идораи лоиҳаҳои сармоягузорӣ,

намояндагиҳои дипломатӣ, консулгариҳо ва шахсони ба онҳо баробаркарда шуда–андоз аз даромади шахсони воқеӣ                                               100 фоиз;

— аз ширкатҳоиалоқаимобилӣ (баистисноиҶамъияти саҳомии кушодаи «Тоҷиктелеком»)–андоз аз арзишииловашудавааксиз        100 фоиз;

— аз Бонки миллии Тоҷикистон–андоз аз арзишииловашуда,

андоз аз даромадишахсони воқеӣвадигарпардохтҳоиҳатмӣ     100 фоиз;

— аз Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ТоҷикистонуАмерика«КорхонаимуштаракиАнзоб»–андоз аз фоида50 фоиз;

— пардохти бонуси обунавии яккаратаи истифодабарандагони

сарватҳои зери заминӣ аз ҳисоби истихроҷи маъданҳои фоиданок(бағайр

аз канданиҳои фоиданоки маъмулӣ,обҳои зеризаминӣ ва лойи

табобатӣ)                                                                                                                                                                         100 фоиз;

— дар соли 2018 даромади андозии (ба истиснои андози иҷтимоӣ) Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди «Созидание» ба суратҳисоби алоҳидаи буҷети ҷумуҳуриявӣ ворид карда шуда, хароҷоти он тибқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 декабри соли 2016, №526-23 амалӣ карда мешавад (на барои нашр).

 1. Дар соли 2018 ҳиссаҷудокунии маблаѓ аз андоз ва даромади умумидавлатӣ, ки аз андозсупорандагони дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон қарордошта ворид мегардад, ба буҷети ҷумҳуриявӣ ва буҷетҳои маҳаллӣ аз рўи таносуби (фоизҳои) зерин тасдиқ карда шавад:

— андоз аз арзиши иловашуда:

— ба буҷети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ѓайр аз вилояти Суѓд ва шаҳрҳои Роѓун, Турсунзода ва Ҳисор) – 100 фоиз;

— аз вилояти Суѓд –60 фоиз ба буҷети вилоят ва 40 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;

— аз шаҳри Роѓун –25 фоиз ба буҷети шаҳр ва 75 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;

— аз шаҳри Турсунзода –81 фоиз ба буҷети шаҳр ва 19 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;

— аз шаҳри Ҳисор – 89 фоиз ба буҷети шаҳр ва 11 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;

— андоз аз фоида:

— ба буҷети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ѓайр аз шаҳрҳои Душанбе,Ваҳдат ва Роѓун) – 100 фоиз;

— аз шаҳри Душанбе –33 фоиз ба буҷети шаҳр ва 67 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;

— аз шаҳри Ваҳдат – 42 фоиз ба буҷети шаҳр ва 58 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;

— аз шаҳри Роѓун – 100 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ.

— андоз аз даромад:

— ба буҷети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ѓайр аз вилояти Суѓд, шаҳрҳои Душанбе, Ваҳдат ва Роѓун) — 100 фоиз;

— аз вилояти Суѓд –58 фоиз ба буҷети вилоят ва 42 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;

— аз шаҳри Душанбе – 30 фоиз ба буҷети шаҳр ва 70 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;

— аз шаҳри Ваҳдат –30 фоиз ба буҷети шаҳр ва 70 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;

— аз шаҳри Роѓун –50 фоиз ба буҷети шаҳр ва 50 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;

— андоз аз истифодабарандагони роҳҳоиавтомобилгард:

ба буҷетиҷумҳуриявӣ100 фоиз;

— аксизҳо:

ба буҷети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо 100 фоиз;

— низомҳои махсуси андозбандӣ:

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо100 фоиз;

— андозҳои маҳаллӣ, дигар пардохтҳои ҳатмии маҳаллӣ ва воридоти дигари ѓайриандозии маҳаллӣ:

ба буҷети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо 100 фоиз.

 1. Воридоти андозҳои танзимшавандае, ки ҳиссаи он ба даромади буҷети ҷумҳуриявӣ пешбинӣ шудааст, сараввал ба буҷети ҷумҳуриявӣ дохил гардида, ҳиссаи буҷетҳои маҳаллӣ саривақт гузаронида мешаванд.
 2. Воридоти андозҳои танзимшавандае, кибабуҷетиҷумҳуриявӣазшаҳриДушанбеазнақшаиумумии тасдиқгардидабарзиёддохилшудааст, бабуҷетишаҳриДушанбегузаронидамешавад.

Моддаи 14. Буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа

 1. Буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа барои соли 2018 аз рӯи даромад ба маблағи 2730823 ҳазор сомонӣ, аз ҷумлаазҳисобиандозииҷтимоӣ ба маблағи2665823ҳазорсомонӣ ва мусоидати молиявӣ (субвенсия) аз ҳисобибуҷетиҷумҳуриявӣ ба маблағи 65000 ҳазор сомонӣ ва хароҷот ба маблағи 2730823ҳазор сомонӣ мувофиқи замимаи 3 тасдиқ карда шавад.
 2. Мусоидати молиявӣ (субвенсия) аз ҳисобибуҷетиҷумҳуриявӣ дар ҳолате ҷудо карда мешавад, агар даромади буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа талаботи воқеии пардохти нафақа ва кумакпулиҳоро қонеъ карда натавонад.
 3. Дар соли 2018 даромади буҷетисуғуртаииҷтимоӣва нафақааз ҳисобиандози иҷтимоӣ, хароҷотион барои пардохти нафақавакумакпулиҳоииҷтимоӣдар Вилояти Мухтори КӯҳистониБадахшон, вилоятҳо, шаҳриДушанбе, шаҳруноҳияҳоитобеиҷумҳурӣваҳаҷми мусоидати молиявӣ (субвенсия), ки ба вилоят ва шаҳруноҳияҳоиҷумҳурӣҷудокардамешавад, мувофиқизамимаи4тасдиқкардашавад.
 4. Дар соли 2018ҳиссаҷудокуниимаблағаз андози иҷтимоӣ, киазандозсупорандагонидар ҳудудиҶумҳурииТоҷикистонқарордоштаворидмешавад, барои пардохти нафақавакумакпулиҳоииҷтимоӣазрӯитаносуби (фоизҳои) зеринтасдиқкардашавад:

— аз Корхонаи воҳиди давлатии «Ширкати алюминийи Тоҷик» 100 фоиз ба суратҳисоби Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— дар шаҳри Душанбе 33 фоиз ба суратҳисоби Раёсати Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи шаҳр ва 67 фоиз ба Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— дар шаҳри Роғун 22 фоиз ба суратҳисоби шуъбаи Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи шаҳр ва78 фоиз ба суратҳисоби Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои дигари тобеи ҷумҳурӣ 100 фоиз ба суратҳисоби раёсат ва шуъбаҳои дахлдори Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.

 

Моддаи 15. Имтиёзҳоиандозӣбароикорхонаюташкилотҳоиалоҳида

дар соли 2018

 1. Андоз аз арзиши иловашуда дар соли 2018 барои воридоти гандум (ба истиснои воридоти гандум барои истеҳсоли молҳои зераксизӣ), таҳвили он ба корхонаҳои коркарди гандум, ин чунин фурӯши маҳсулоти аз гандум коркардшуда ба меъёри 10 фоиз муқарраркарда шавад. Баҳисобгирии андоз аз арзиши иловашудае, ки ҳангоми хариди (воридоти) дигар молу маҳсулоти (кору хизматрасониҳои) барои таҳвили минбаъдаи гандум ва (ё) коркард ва фурӯши маҳсулоти аз гандуми коркардшуда истифодашаванда пардохта шудааст, наметавонад аз 10 фоиз зиёд бошад.
 2. Дар соли 2018 воридоти нақлиётимахсуси коммуналиюмусофиркашонии ҷамъиятӣ,ёриитаъҷилӣ ваавтомобилҳоисабукравиназоратӣ, киномгӯйва миқдорионҳоазтарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардида, аз ҳисоби буҷети шаҳри Душанбе харидорӣ мешаванд ва барои пурра намудани парки нақлиёти мусофиркашонӣ ва беҳтар гардонидани таъминоти соҳаи тандурустии шаҳри Душанбе равона мегарданд, аз андоз азарзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ, ҳамчунин воридоти қувваи барқ аз андоз аз арзиши иловашуда озодкарда мешаванд.
 3. Дар соли 2018 Корхонаи воҳиди давлатӣ «Оид ба истеҳсол, харид, захира ва фурўши маҳсулоти ниёзи аввалия дар шаҳри Душанбе» ҳангоми фурўши озуқа, инчунин воридоти маҳсулот, ки номгўйи он аз  ҷониби  Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мегардад, аз андоз аз арзиши иловашуда  озод карда шавад(ҚҶТ 13  марти  соли  2018,№  1514)
 4. Воридоти мазути камсулфур барои эҳтиёҷоти Ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи «Маркази барқугармидиҳӣ»-и Душанбе, ки миқдори он аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад, аз андоз аз арзиши иловашуда, аксизҳо ва боҷи гумрукӣ озод карда мешавад.
 5. Дар соли 2018 иҷрои кор ва хизматрасонии фармоишгарон ва пудратчиёни асосӣ оид ба сохтмони меҳмонхонаи «Исмоили Сомонӣ», воқеъ дар хиёбони Рӯдакии шаҳри Душанбе ва муассисаҳоитаълимӣбарои 1200 ҷойинишастдардеҳаиЭлоки ҷамоати деҳоти Қалъаи Дашти ноҳияи Файзобод, барои 1200 ҷойи нишаст дар маҳаллаи Чордаи шаҳри Ваҳдат,сохтмонватаҷдиди 20 кмроҳиавтомобилгарддарноҳияиДанғара, намояндаи фармоишгарКонсорсиуми байналмилалии «COYENE ET BELLIER», сохтмони ду муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ дар шаҳри Душанбе аз ҷониби ширкати хитоӣ«Синзиян Бенсин» ва сохтмони муассисаҳои таълимӣ дар шаҳри Қўрғонтеппа барои 320 ҷойинишаст, шаҳри Сарбандбарои 320 ҷойинишаст,ноҳияиДанѓара барои 640 ҷойинишаст аз ҷониби ширкати хитоии«Синохайдро»аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда,андоз аз истифодабарандагони роҳҳоиавтомобилгардваандоз аз фоида озод карда мешаванд. Воридоти мол аз ҷониби фармоишгарон ва пудратчиёни асосӣ барои сохтмони иншооти мазкур тибқи номгӯй ваҳаҷми тасдиқнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод карда мешаванд.
 6. Дар соли 2018 воридоти ангишт ба ҷумҳурӣ ба миқдори 7200 тонна барои қонеъгардониданиталаботишахсонивоқеиюҳуқуқии ноҳияиМурғобиВилоятиМухториКӯҳистони Бадахшон аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷигумрукӣозодкарда мешаванд.
 7. Дар соли 2018 иҷрои кор ва хизматрасонии фармоишгар ва пудратчии асосӣ оид ба сохтмони Театри миллии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе аз андоз аз арзиши иловашуда ва андоз аз фоида озод карда мешаванд.
 8. Дар соли 2018 ба маблағиқарзиандозҳоиҶамъиятисаҳомиикушодаи «Неругоҳи барқи обии Сангтӯда-1», ки аз ҳисоби таҳвили қувваи барқ ба Ширкати саҳомии холдингии кушодаи «БарқиТоҷик»бавуҷуд омадааст, фоизҳои тибқи моддаи 73 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гардида, ҳисоб карда намешаванд.
 9. Таҳвилгарон ва пудратчиёни сохтмони Неругоҳи барқи обии«Роғун»дар доираи шартномаи басташуда бо фармоишгарё пудратчии генералии сохтмони мазкур оид ба таҳвили маъданҳои фоиданоки маъмулӣ аз пардохти роялти барои истихроҷи канданиҳои фоиданоки маъмулӣ, бонуси обунавӣ ва бонуси кашфи тиҷоратӣ озодкарда мешаванд (на барои нашр).
 10. Воридоти маснуоти заргарӣто 30 июнисоли 2018 аз андоз аз арзиши иловашуда, аксиз ва боҷи гумрукӣ озодкарда шуда, бари вази онҳо пардохти махсуси гумрукӣ ба андозаи зерин муқарраркарда шавад:

— барои воридоти 1 (як) грамм маснуоти заргарӣ аз метали тилло–18,0 сомонӣ;

— барои воридоти 1 (як) грамм маснуоти заргарӣ аз метали нуқра–3,06 сомонӣ.

 1. Дар соли 2018 воридоти ҳамаи намудҳои чорвоизотӣ (таъинотигўштӣ, ширӣвапашмӣ), тухмии элита ва репрадуксионии навъҳои зироатҳои кишоварзӣ дар асоси ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи зот ва сифати тухмӣ аз хориҷи кишвар бо мақсади парвариш ва истеҳсоли маҳсулот,ин чунин тухмии кирмак барои пиллапарварӣ аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озодкарда мешаванд.
 2. Воридоти таҳвили ашёи хом (фурнитура) барои истеҳсоли либоси мактабӣ ба корхонаҳои дўзандагие, ки номгўи онҳо аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад, аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озодкарда мешаванд.
 3. Дар соли 2018 ҷиҳати навсозии техникии Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Тоҷик Эйр», Корхонаи воҳиди давлатии «Роҳи оҳани Тоҷикистон» ва баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ ба мусофирон воридоти ҳавопаймоҳо, локомотивҳо ва вагонҳои замонавии мусофиркашонӣ аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод карда мешаванд.» (ҚҶТ аз 5.02.2018 сол, № 1504).
 4. Дар соли 2018 воридоти таҷҳизоти муосири радиоэлектронӣ, ки номгўй ва миқдори он аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардида, аз ҷониби Корхонаи воҳиди давлатии «Тоҷикаэронавигатсия» харидорӣ карда мешавад, аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод карда мешавад.(ҚҶТ аз 19.06.2018 сол, № 1536).
 5. На барои нашр.(ҚҶТ аз 03.01.19,№1587)
 6. Дар соли 2018 воридоти дарахтон, гулу буттаҳои ороишӣ аз ҷониби Агентии захираҳои моддии давлатии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои маҷмааи «Нишони давлатӣ» ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе пешбинӣ гардидаанд, аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод карда мешавад.(ҚҶТ аз 03.01.19,№1587)

 

Моддаи 16. Ҳиссагузорӣба Фонди стабилизатсионӣоид ба рушди

иқтисодиётаз ҳисобииҷроибарзиёдии даромади буҷетҳоиҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ

Дар соли 2018 аз ҳисобииҷроибарзиёди қисми даромади буҷетҳои тасдиқшудаи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва дигар шаҳру ноҳияҳо баъд аз пӯшонидани касри буҷет ва иҷрои бар зиёди қисми даромади буҷети тасдиқшудаи ҷумҳуриявӣ 20 фоизи маблағ ба Фонди стабилизатсионӣ оид ба рушди иқтисодиёт равонакарда мешавад.

 

Моддаи 17. Муқарраротоидбаҷойгирониидепозитҳоибуҷети

ҷумҳуриявӣва буҷетисуғуртаииҷтимоӣванафақадар бонкҳо

Дар соли 2018бо мақсадизиёднамуданидаромади буҷет, маблағҳоиозодибуҷетиҷумҳуриявӣ ва буҷетисуғуртаииҷтимоӣванафақа, кибаҳолати 1 январи соли 2018 ба вуҷудмеоянд, ҳамчундепозитбо фармоиши ҲукуматиҶумҳурииТоҷикистондар бонкҳоиҶумҳурииТоҷикистонбамуҳлатикӯтоҳмуддатдар давоми соли буҷетӣҷойгиркарда мешаванд.

 

Моддаи 18. Моддаҳоиҳимояшавандаибуҷетидавлатӣ

 1. Дар соли 2018 ба моддаҳоиҳимояшавандаихароҷотмуздимеҳнат, маблағҷудокуниҳоба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ, идрорпулӣ, нафақа, кумакпулӣ,ҷубронпулӣ ва пардохти хизматрасониҳоикоммуналӣдохилкардашаванд.
 2. Дар сурати зарурат ва мавҷудбуданисарфаазрӯимоддаҳоидахлдорихароҷот, дар ҳолати набудани қарз аз рӯионҳо, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, сохторҳои маҳаллии он ва Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд бо тартиби муқарраргардида ба нақшаи тасдиқшудаи моддаҳои хароҷот тағйироти дахлдор ворид намоянд.

 

Моддаи 19. Воридот ба буҷети давлатӣ аз ҳисоби маблағҳои махсуси ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ ва муқаррарот оид ба хароҷоти маблағҳои махсус

 1. Маблағҳоимахсусивазоратуидораҳо, ташкилотумуассисаҳои азҳисоби буҷетидавлатӣмаблағгузоришавандадар даромаду хароҷотиташкилотумуассисаҳоидахлдори буҷетӣбаҳисобгирифтамешаванд. Ҳамзамон,40фоизи маблағҳоимахсуси Раёсати Бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 50фоизи маблағҳои махсуси Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт, 5 фоизи маблағҳои махсуси муассисаҳои томактабӣ, таҳсилоти умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, муассисаҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, 10 фоизи маблағҳои махсуси муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва дигар муассисаҳои соҳаи маориф, илм, фарҳанг,дастгоҳҳои марказӣ ва мақомоти Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати энергетика ва захираҳои оби ҶумҳурииТоҷикистон, Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 20 фоиз маблағҳои махсуси дигар ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ, ба истиснои маблағҳои грантӣ, сарпарастӣ,мақсадноки супоришӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ ва Хазинаи сарватҳои давлатии назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар семоҳа ба буҷети дахлдор воридкарда мешаванд.
 2. Ба муассисаю ташкилотҳои буҷетӣи стифодаи маблағҳои махсус(ба истиснои маблағҳои грантӣ ва сарпарастӣ) берун аз низоми хазинадорӣ таввасути ташкилотҳои қарзӣ манъаст. Дар ҳолати риоя нагардидани низоми мазкур маблаѓҳои ошкоргардида пурра ба даромади буҷети дахлдор ситонида мешаванд.
 3. Дар сурати аз ҳаҷми маблағи дар буҷети давлатӣ тасдиқ шуда кам ва ё зиёд ворид гардидани маблағҳои махсуси ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти маҳаллии он метавонанд ба сметаи даромад ва хароҷоти онҳо ва ба қисми даромад ва хароҷоти буҷети давлатӣ тағйироти дахлдор ворид намоянд.
 4. Дар соли 2018:

— дар ҳолатииҷронагардидани қисми даромади буҷетидавлатӣва норасоии маблағбароипардохтихароҷотидарбуҷетпешбинигардида, маблағгузориипардохтимуздимеҳнат, хизматрасониҳоазрӯиистифодабарииқувваибарқ, обвадигархизматрасониҳоикоммуналии вазоратуидораҳоваташкилоту муассисаҳое, кимаблағҳоимахсусдоранд, азҳисоби ин маблағҳоамалӣкардамешавад;

-50 фоизи маблағҳои аз ҳисоби додани сертификат ба дастовардаи Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маблағҳои аз ҳисоби истифодабарии захираҳои рақамгузорӣ ба дастовардаи Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонба даромади буҷети ҷумҳуриявӣ гузаронида мешаванд. 50 фоизи маблағҳои боқимонда дар ихтиёри Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта шуда, тибқи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон андозбандӣ карда мешаванд ва 50 фоизи маблағ дар ихтиёри Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта шуда, тартиби дар қисми1 моддаи мазкур пешбинигардида нисбат ба он татбиқ намегардад;

-маблағҳое, ки аз ҳисобихизматрасонии консулии (ба истиснои пардохт барои додани шиносномаҳои хориҷии дорои ҳомилиэлектронии иттилоотӣ) Вазорати корҳоихориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагиҳои дипломатӣ ва консулгариҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа ворид мегарданд, баъди пардохт ба буҷет мутобиқи қисми 1 ҳамин модда, дар сметаи ягонаи даромаду хароҷоти идораҳои мазкур ба ҳисобгирифта шуда, барои маблағгузории фаъолияти онҳо ва сохтмону таъмири биноҳои маъмурӣ равонакарда мешаванд;

— маблағҳоиаз ҳисоби додани шиносномаҳои хориҷии дорои ҳомили электрониииттилоотӣбадастовардаи Вазорати корҳоихориҷииҶумҳурииТоҷикистон ба андозаи 100 фоиз ба фонди андўхтии дарсарраёсати хазинадории марказии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистонқарордоштагузаронида шуда, хароҷоти он тибқи фармоиши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардонида мешаванд;

— дар ҳолати норасоии маблағҳои дар буҷет барои нигоҳдории намояндагиҳои дипломатӣ, консулгариҳо ва намояндагиҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа пешбини гардида, фарқияти он аз ҳисоби маблағҳои махсуси вазорату идораҳои дахлдор амалӣ карда мешаванд.

 1. Бақияи маблағҳои буҷетӣ ва маблағҳои махсуси дар суратҳисобҳои намояндагиҳои дипломатӣ ва консулгариҳои Ҷумҳурии Тоҷикистондар хориҷа, ки баҳолати 1 январи соли 2018 ба вуҷуд омадааст, ба буҷети ҷумҳуриявӣ баргардонида намешаванд ва хусусияти мақсаднокдошта, барои маблағгузории хароҷоти буҷети соли 2018 пешбини шуда равона карда мешаванд.
 2. Дар соли 2018 аз ҳисоби захираҳои Фонди давлатии металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо сарватҳо ва маснуоти аз онҳо тайёркардашуда бо арзиши умумии 5000 ҳазор сомонӣ ба фурӯшбароварда мешавад.Даромади он дар сатри алоҳида ба буҷети ҷумҳуриявӣ ворид карда мешавад (арзиши металҳои қиматбаҳо тибқи нархи Ассотсиатсияи Лондонии металҳои қиматбаҳо дар рўзи фурўш муайян карда мешавад) (набароинашр).

 

 

Моддаи 20. Суратҳисоби махсуси захираҳоииловагиимолиявӣбарои

маблағгузориисохтмонииншоотимуҳимидавлатӣ

 1. Дар соли 2018воридот ба суратҳисоби махсуси захираҳои иловагии молиявӣ барои маблағгузории сохтмони иншооти муҳими давлатӣ ба андозаи 5 фоиз аз ҳисоби иҷрои барзиёдии қисми даромади буҷетҳои тасдиқшудаи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва дигар шаҳруноҳияҳо, инчунин 10 фоизи маблағҳои махсуси Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 5 фоизи маблағҳои махсуси муассисаҳои таҳсилоти олиикасбӣ, раёсати бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии ҶумҳурииТоҷикистон, Хадамоти шиносномадиҳию бақайдгирии Вазорати корҳои дохилии ҶумҳурииТоҷикистон, ташкилоту муассисаҳои Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ, ба истиснои муассисаҳои томактабӣ, таҳсилоти умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, муассисаҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ муқаррар карда шавад. Вориднамудани маблағҳо ба суратҳисоби махсуси захираҳои иловагии молиявӣ барои маблағгузории сохтмони иншооти муҳими давлатӣ бо тартиби муқарраргардида тибқи дастур амали аз ҷониби Вазорати молияи ҶумҳурииТоҷикистон тасдиқгардида амалӣ карда мешавад.
 2. Хароҷоти маблағҳо аз суратҳисоби махсуси захираҳои иловагии молиявӣ барои маблағгузории сохтмони иншооти муҳими давлатӣ бо фармоишҳои дахлдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣкарда мешаванд.

 

Моддаи 21. Имтиёзҳо барои хизматчиёни ҳарбӣкормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар мақомоти қудратӣ

 1. Маблаѓи рафтуомад ба маҳалли гузаронидани рухсатӣ ба хизматчиёни ҳарбӣ ва кормандони мақомоти ҳифзиҳуқуқ, ки барои хизматчиёни онҳо дар асоси қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин имтиёз муқаррар гардидааст, дар як сол як маротиба, дар доираи маблағҳои пешбини гардида, танҳо дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда пардохта мешавад.
 2. Дар соли 2018 пардохти ҳармоҳаи ҷубронпулӣ ба ивази озуқаворӣ ба хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомоти корҳои дохилӣ ва кормандони дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ки аз рӯи музди кор ба хизматчиёни ҳарбӣ баробаркарда шудаанд, ба маблағи 60 сомонӣ дар як моҳ ба як шахс муқаррар кардашавад (набароинашр).
 3. Пардохти ҷубронпулӣ дар сурати бо амри Президенти ҶумҳурииТоҷикистон ба ҳолати казармавӣ гузаронидани хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомоти корҳои дохилӣ, кормандони дигар мақомоте, ки дар ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва амният иштирок мекунанд, дар доираи маблағе, ки тибқи Қонуни мазкур барои фонди музди меҳнат дар сметаҳои ягонаи даромад ва хароҷотии вазорату идораҳои дахлдор тасдиқ шудааст, анҷом дода мешавад.

 

Моддаи 22. Муқарраротоид ба ҳавасмандгардониикормандон ва

таҳкими заминаи моддию техникии Кумитаи андозиназди ҲукуматиҶумҳурииТоҷикистонва Хадамотигумруки назди ҲукуматиҶумҳурииТоҷикистон

 1. Аз 1 январи соли 2018 барои ҳавасмандгардонии кормандон ва таҳкими заминаи моддию техникии Кумитаи андози назди Ҳукумати ҶумҳурииТоҷикистонва Хадамоти гумруки назди ҲукуматиҶумҳурииТоҷикистон 30 фоизи маблағҳоиумумиипинҳонкардашудаи (камнишондодашудаи) андоз, фоизваҷаримаазрӯионҳо, ба истиснои андози иҷтимоӣ, низомҳои махсуси андозбандӣ ва андозҳои маҳаллӣ,кидар ҷараёнифаъолиятиназоратӣошкоргардидаанд, баКумитаиандозиназдиҲукуматиҶумҳурииТоҷикистонва30 фоизи маблағҳои хироҷигумрукӣба Хадамоти гумруки назди Ҳукумати ҶумҳурииТоҷикистонравонакарда мешаванд.
 2. Маблағҳо аз ҳисоби даромадҳои андозӣ, ба истиснои андозҳо ва низомҳои махсуси қисми 1 моддаи мазкур нишондодашуда ботартибимарказонидашуда100 фоиз ба буҷетиҷумҳуриявӣбо намуди андоз ворид карда шуда, ҳиссаи он мутобиқи қисми 1 моддаи мазкур ба Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуда, бароимаблағгузориитадбирҳоимуқарраргардида истифода мешаванд.Тартиби дар моддаи 19 Қонунимазкур пешбинигардида нисбат ба мақомоти мазкуртатбиқнамегардад.

 

Моддаи 23. Андозаи нишондиҳандабарои ҳисобҳо

Аз 1 январи соли 2018нишондиҳандабарои ҳисобҳоҷиҳатиҳисобкунииандоз, боҷ, дигар пардохтҳоиҳатмӣ, муҷозотиҷаримавӣ, пардохтҳоииҷтимоӣ, инчунинбароиҳисобкуниидигарбузургиҳоиарзишииҳаддиниҳоӣ (поёнӣёболоӣ), кимутобиқиқонунгузорииҶумҳурииТоҷикистонтатбиқкарда мешаванд, дар ҳаҷми50 сомонӣмуқарраркардашавад.

 

Моддаи 24.Муқаррарот оид ба пардохти маблағ тибқи ҳалномаҳои суд ва ба буҷет ворид намудани ҷаримаҳова дигар пардохтҳо ҳангоми риоянакардани қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон

 1. Иҷроиҳалномаҳоисуд дар бораи рӯёниданизарари моддию маънавии аз тарафи кормандони мақомотиидоракунии давлатӣва ҳифзи ҳуқуқҳангомиадои вазифаҳоихизматӣ расонидашуда, азҳисобимаблағҳоисметаи ягонаи даромад ва хароҷотионҳоамалӣкарда мешаванд.
 2. Маблағҳоиазҳисобитатбиқичораҳоимаҷбуркунӣбарои риоя накардани қонунгузорииҶумҳурииТоҷикистон, аз ҷумлааз ҳисобимусодираимолу мулк, ҷарима, пеня, ҷубронпулӣворидшудаваҳамчунинҷубронизарари молиявии дар натиҷаириоя накардани интизоми молиявӣбабуҷетиҷумҳуриявӣ расонидашуда, ба истиснои маблағҳое, киазвайронкунандагониқонунгузорииҶумҳурииТоҷикистон оид базаминситонидамешаванд, ба даромади буҷетиҷумҳуриявӣгузаронидамешаванд.

 

Моддаи 25. Тасдиқи ҳисобот оид ба иҷрои Буҷети давлатии Ҷумҳурии

Тоҷикистондар соли 2016

 1. Ҳисобот оид ба иҷрои Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2016 аз рӯи даромад ба маблағи 18483788 ҳазор сомонӣ, аз рӯи хароҷот ба маблағи 18294331 ҳазор сомонӣ бо барзиёдии даромад нисбат ба хароҷот ба маблағи 189457 ҳазор сомонӣ тасдиқкарда шавад.
 2. Хароҷоти воқеии Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2016 барои пардохти уҳдадориҳои қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пардохти қарзи асосии  беруна бо дар назардошти хизматрасонии он бамаблағи 1105804 ҳазор сомонӣ тасдиқкарда шавад.

 

Моддаи 26. МуқарраротоидбавориднамуданитағйиротбаБуҷети

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

 1. Дар мавриди барзиёд ё кам иҷро гардидани қисми даромади Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2018 Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад ба қисмҳои даромад ва хароҷоти Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла ба қисмҳои даромад ва хароҷоти буҷети ҷумҳуриявӣ барои соли 2018, мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон«Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»бе тағйирдодани ҳаҷми касри буҷет тағйиротворид намояд.
 2. Бо сабаби тағйирёфтани ҳаҷми истеҳсолот (кор ва хизматрасонӣ), андозаи нарх, меъёри андоз, заминаи андозбандӣ, ин чунин тағйирёбии сохтори ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ, ки аз санадҳои меъёрии ҳуқуқии қабул намудаи мақомоти давлатӣ бармеоянд, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қисмҳои даромад ва хароҷоти буҷетҳои дахлдор тағйиротворид намуда, бо тартиби муқарраргардида дар байни буҷети ҷумҳуриявӣ, буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа ва буҷетҳои маҳаллӣ ҳисоби байни ҳамдигарӣ мегузаронад.
 3. Мақомоти молия дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе чунин ҳисоби байниҳамдигариро метавонанд байни буҷетҳои маҳаллии дахлдо рамалӣ намоянд.

 

Моддаи 27. Тартиби мавриди амал қарордоданиҚонунимазкур

Қонунимазкураз1 январи соли 2018 мавриди амал қарордода шавад.

 

 

 

Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон                           Эмомалӣ Раҳмон

 

        ш.Душанбе

16 ноябри соли 2017

          №1469

Илова кунед