Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017

21 Ноябр 2017, Сешанбе

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон,  соли 2016,  №11, мод.893;соли 2017,№3-4,мод.196; №6к1,мод.468;№7-9,мод.566;№10, мод.697;соли 2017.№12, мод.824)

  

Бо Қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 ноябри соли 2016, №632 (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2016, №11, мод.940) ќабул гардидааст.

 

 

Моддаи 1. Ҳаҷми умумии даромади Буҷети давлатии Ҷумҳурии

Тоҷикистон

Ҳаҷми умумии даромадиБуҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017 аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ ба маблағи 19568614ҳазор сомонӣ муқаррар карда шавад, аз ҷумла:

 • даромади Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби воридоти андозию ғайриандозӣ ва грантҳо 14704100ҳазор сомонӣ, аз онҳо:

воридоти андозӣ                                                                           — 13202026 ҳазор сомонӣ;

воридоти ғайриандозӣ                                                — 1135674 ҳазор сомонӣ;

грантҳо барои дастгирии буҷет аз ҳисоби

ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ                                              — 366400 ҳазор сомонӣ;

 • буҷети лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ

бо ҷалбизахираҳоимолиявииберунӣ                                     — 3492486 ҳазор сомонӣ;

аз онҳо:

қарзҳо                                                                                                — 1707527 ҳазор сомонӣ;

грантҳо                                                                                                              — 1784959 ҳазор сомонӣ;

— маблағҳои махсуси ташкилоту муассисаҳои

буҷетӣ                                                                                — 1372028 ҳазор сомонӣ.

 

Моддаи 2. Ҳаҷми умумии хароҷоти Буҷети давлатии Ҷумҳурии

Тоҷикистон

Ҳаҷми умумии хароҷоти Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017 ба маблағи 19863163 ҳазор сомонӣ муқарраркарда шавад, аз ҷумла барои маблағгузории:

— мақомоти ҳокимият ва идоракунии  давлатӣ- 1121235ҳазор сомонӣ;

— мудофиа (на барои нашр)                                                      — 676871 ҳазорсомонӣ;

— мақомотиҳифзиҳуқуқ, тартиботи

ҳуқуқӣвасудҳо (на барои нашр)                                                             — 808159  ҳазорсомонӣ;

— маориф                                                                                                          — 3581017  ҳазорсомонӣ;

— тандурустӣ                                                                                    — 1440782  ҳазорсомонӣ;

— суғуртаи иҷтимоӣваҳифзи иҷтимої                    — 3249339  ҳазорсомонӣ;

— чорабиниҳои фарҳангию оммавӣ

ва солимгардонӣ                                                                                           — 822111 ҳазорсомонӣ;

— хоҷагии манзилию коммуналӣ,

ҳифзи муҳити зист ва хоҷагииҷангал                    — 702861 ҳазорсомонӣ;

— комплексисӯзишворию энергетикӣ                   -3323512 ҳазорсомонӣ;

— соҳаи кишоварзӣ, моҳидорӣвашикор                -583400 ҳазорсомонӣ;

— саноат ва сохтмон                                                                       — 137098 ҳазорсомонӣ;

— нақлиёт ва коммуникатсия                                    -1399626 ҳазорсомонӣ;

— дигар соҳаҳои иқтисодиёт ва

хизматрасонӣ                                                                                                -39627 ҳазорсомонӣ;

— хароҷоти дигар                                                                            -1977525ҳазорсомонӣ.

 

Моддаи 3. Ҳаҷмиумумиикасри буҷетидавлатӣваманбаъҳои

пўшониданион

 1. Андозаи ниҳоииҳаҷмиумумиикасриБуҷетидавлатииҶумҳурииТоҷикистонбароисоли 2017 ба андозаи 0,5 фоизи Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣёбамаблағи 294549 ҳазорсомонӣмуқарраркарда шавад.
 2. Манбаи пӯшониданикасрибуҷетба таври зерин муайян карда шавад:

— даромад аз хусусигардонӣва истифодаи

моликияти давлатӣ                                                                                      -25300 ҳазорсомонӣ;

— даромад аз фурӯшивекселҳои

хазинадорӣ                                                                                                     — 95000 ҳазорсомонӣ;

— иҷрои барзиёдии нақшаи даромади

буҷетҳои маҳаллӣ                                                                                         — 10321ҳазорсомонӣ;

— аз ҳисоби фоизи депозитҳои буҷети

ҷумҳуриявӣ, қарзҳо (грантҳо) аз ташкилотҳои

байналмилалии молиявӣ                                                                          — 163928 ҳазорсомонӣ.

 1. Маблағгузории пардохти қарзиасосииберунаиҶумҳурииТоҷикистонба андозаи 1,9 фоизи Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣёба маблағи 1090276 ҳазорсомонӣ, азҷумлаазҳисобихароҷотиҷориибуҷетиҷумҳуриявӣ539310 ҳазорсомонӣваазҳисоби бақияимаблағҳоиозоди буҷетиҷумҳуриявӣба1 январи соли 2017 дар Бонки миллии Тоҷикистон, Фонди стабилизатсионӣоидбарушди иқтисодиёт, бароришивекселҳоидавлатӣ, ҷалбиқарзҳои (грантҳои) ташкилотҳоибайналмилалиимолиявӣвамаблағҳоибаргардонидашудааз рӯисозишномаҳоизерқарзӣ550966 ҳазорсомонӣмуайянкардашавад.
 2. Маблағгузории хизматрасонии қарзидохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи 221293 ҳазор сомонӣ, аз ҷумла аз ҳисоби хароҷоти ҷории буҷети ҷумҳуриявӣ 122283 ҳазор сомонӣ, аз ҳисоби бақияи маблағҳои озоди буҷети ҷумҳуриявӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон ба 1 январи соли 2017, Фонди стабилизатсионӣ оид ба рушди иқтисодиёт 59010 ҳазор сомонӣ ва аз ҳисоби баргардонидани қарзҳои Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Агроинвестбонк» ба суратҳисоби Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 40000 ҳазор сомонӣ муайян карда шавад.

 

Моддаи 4. Ҳаҷмиумумиидаромадвахароҷотибуҷетиҷумҳуриявӣ

Буҷетиҷумҳуриявӣбароисоли 2017 аз рӯидаромад ба маблағи 8649887 ҳазорсомонӣ,азрӯихароҷотбамаблағи 8934115 ҳазорсомонӣва касри он ба маблағи 284228 ҳазорсомонӣ тасдиқкардашавад.

 

Моддаи 5. Даромади буҷетиҷумҳуриявӣазрӯиманбаъҳоидаромад

Дар буҷетиҷумҳуриявӣбарои соли 2017 воридоти даромад аз ҳисобисубъектҳоихоҷагидорӣдар ҳудудиҶумҳурииТоҷикистонқарордоштабамаблағиумумии 8649887 ҳазорсомонӣмуқарраркарда шавад, аз ҷумла:

— андоз аз арзиши иловашуда                                  -4560016 ҳазорсомонӣ;

— аксизҳо                                                                                                           — 378700 ҳазорсомонӣ;

— андоз аз фурӯш                                                                           — 19439 ҳазорсомонӣ;

— андоз барои захираҳоитабиӣ                                 — 135500 ҳазорсомонӣ;

— андоз аз фоида                                                                                            — 225283 ҳазорсомонӣ;

— андоз аз даромад                                                                        — 763930 ҳазорсомонӣ;

— боҷҳоигумрукӣ                                                                            — 800796 ҳазорсомонӣ;

— андоз аз истифодабарандагони

роҳҳоиавтомобилгард                                                                 — 347209 ҳазорсомонӣ;

— даромадҳоидигариғайриандозӣ                          -1052614 ҳазорсомонӣ;

— грантҳоиташкилотҳои

байналмилалии молиявӣ                                                                          — 366400 ҳазорсомонӣ.

 

 

Моддаи 6. Хароҷотибуҷетиҷумҳуриявӣазрӯигурӯҳбандиивазифавӣ

Хароҷоти буҷетиҷумҳуриявӣбарои соли 2017 аз рӯи гурӯҳбандии вазифавї ба андозаҳои зерин тасдиқкарда шавад:

Маблағгузориибахши ҳокимияти

давлатӣва идоракунӣ                                                                  — 744265 ҳазорсомонӣ,

аз ҷумла:

— мақомоти иҷроиявақонунгузорӣ                         — 192629 ҳазорсомонӣ;  — сиёсати молиявӣ ва андозию буҷетӣ                   — 108274 ҳазорсомонӣ;

— фаъолияти сиёсати берунӣ                                                    — 241713 ҳазорсомонӣ;

— мақомотидигаридавлатӣ                                                        — 201649 ҳазорсомонӣ.

Мудофиа (на барои нашр)                                                        — 636275 ҳазорсомонӣ.

Мақомотиҳифзиҳуқуқ, судҳо

ва прокуратура (на барои нашр)                                                           — 635388 ҳазорсомонӣ.

Маориф                                                                                                            — 662978 ҳазорсомонӣ,

аз ҷумла:

— таҳсилотиумумӣ                                                                         — 156824 ҳазорсомонӣ;

— таҳсилотикасбӣ                                                                           — 418687 ҳазорсомонӣ;

— фаъолияти дигар дар соҳаимаориф                   — 87467 ҳазорсомонӣ.

Тандурустӣ                                                                                      — 242417 ҳазорсомонӣ,

аз ҷумла:

— беморхонаҳо                                                                                 -137390 ҳазорсомонӣ;

— марказҳоисаломатӣ                                                                  -4754 ҳазорсомонӣ;

— ҳифзи саломатии аҳолӣ                                                           -27269 ҳазорсомонӣ;

— фаъолияти дигар дар соҳаитандурустӣ            — 73004 ҳазорсомонӣ.

Суғуртаииҷтимоӣваҳифзииҷтимоӣ                      — 477795 ҳазорсомонӣ,

аз ҷумла:

— суѓуртаи иҷтимоӣ                                                                      -315325 ҳазорсомонӣ;

— ҳифзииҷтимоӣ                                                                                            -43537 ҳазорсомонӣ;

— фаъолияти дигар дар соҳаисуғуртаи

иҷтимоӣва ҳифзииҷтимої                                                                        -118933 ҳазорсомонӣ.

Фарҳангваварзиш                                                                         -285272 ҳазорсомонӣ,

азҷумла:

— чорабиниҳооидбатарбияиҷисмонӣ

ва варзиш                                                                                                                        — 4394 ҳазорсомонӣ;

— муассисаҳоифарҳангиюмаърифатӣ                  — 60583 ҳазорсомонӣ;

— воситаҳои ахбори омма                                                           — 107411 ҳазорсомонӣ;

— фаъолияти дигар дар соҳаи фарҳанг

ва варзиш                                                                                                        — 112884 ҳазор сомонї.

Хоҷагииманзилиюкоммуналӣ,

муҳитизист ва хоҷагииҷангал                                                  — 70095 ҳазор сомонї.

Комплекси сӯзишвориюэнергетикї                      — 1776658 ҳазор сомонї.

Кишоварзї, моҳидорӣвашикор                                               -168275 ҳазор сомонї,

аз ҷумла:

— барои рушди соҳаи чорводорӣ                                             — 4200 ҳазор сомонї;

— барои рушди соҳаи растанипарварӣ                 — 3328 ҳазор сомонї;

— барои рушди муносибатҳои лизингӣва

таъсису мукаммал намудани марказҳои

хизматрасонӣдаршаҳруноҳияҳоиҷумҳурӣ                       — 50000 ҳазор сомонї;

— хизматрасониҳои дигар дар соҳаи

кишоварзї, моҳидорӣ ва шикор                                                             — 110747 ҳазор сомонї.

Саноат ва сохтмон                                                                        — 137790 ҳазорсомонӣ.

Нақлиётвакоммуникатсия                                                       — 212976ҳазорсомонӣ.

Фаъолияти дигари иқтисодӣ

вахизматрасониҳо                                                                                        — 39058 ҳазор сомонӣ.

Хароҷоте, ки ба категорияҳоидигар

дохил карда нашудаанд                                                                             -2844873ҳазорсомонӣ,

аз ҷумла:

— амалиётҳобоуҳдадориҳоиқарзиидавлатӣ         -1033775 ҳазорсомонӣ;

аз онҳо:

амалиётҳобоуҳдадориҳоиқарзии

дохилии давлатӣ                                                                                           — 122282 ҳазорсомонӣ;

амалиётҳобоуҳдадориҳоиқарзии

берунаи давлатӣ                                                                                                            — 911493 ҳазорсомонӣ;

— хароҷотишаҳриДушанбе барои амалӣ

намудани вазифаҳоипойтахт                                                  — 11000 ҳазорсомонӣ;

— Фонди хароҷотипешбининашудаи

ҲукуматиҶумҳурииТоҷикистон                                                            — 71689 ҳазорсомонӣ;

— хароҷотидигаре, киазрӯисоҳаҳои

иқтисодиёт гурӯҳбандӣнашудаанд                                       — 1728409 ҳазор сомонӣ.

 

Моддаи 7. Хароҷотибуҷетиҷумҳуриявӣазрӯигурӯҳбандииидоравӣ

Хароҷотибуҷетиҷумҳуриявӣдарсоли 2017 азрӯигурӯҳбандии идоравӣтибқизамимаи 1 тасдиқкардашавад (набароинашр).

 

Моддаи 8. Хароҷотибуҷетиҷумҳуриявӣазрӯигурӯҳбандиииқтисодӣ

Дар соли 2017 хароҷоти вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳои аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодӣ дар ҳаҷми зерин муқарраркарда шавад:

Хароҷот                                                                                                            — 8934115 ҳазорсомонӣ,

аз ҷумла:

Пардохти музди меҳнат                                                            — 1373603 ҳазорсомонӣ,

аз онҳо:

— музди меҳнатикормандони асосӣ                       — 1283308 ҳазорсомонӣ;

— музди меҳнатикормандониҳайатитехникӣ

ва хизматрасонӣ                                                                                                           — 90295 ҳазорсомонӣ.

Маблағҷудокуниҳоиандозӣ                                      — 222291 ҳазорсомонї,

аз онҳо:

— аз ҳисоби музди меҳнатикормандони

асосӣ                                                                                                                                  — 192502 ҳазорсомонӣ;

— аз ҳисоби музди меҳнатикормандони

ҳайати техникӣвахизматрасонӣ                                                             — 22597 ҳазорсомонӣ;

— суғуртаитиббӣвадигарсуғуртаҳо                          — 7192 ҳазорсомонӣ.

Хариди мол ва хизматрасониҳо                                              — 2153908 ҳазорсомонӣ,

аз онҳо:

— пардохти хизматрасониҳои коммуналӣ           — 80962 ҳазорсомонӣ;

— пардохти хизматрасонии алоқа                                           — 65595 ҳазорсомонӣ;

— дигар хариди мол ва хизматрасонї                     — 2007351 ҳазорсомонӣ.

Хизматрасонии қарзҳои дохилӣва беруна         — 1033775 ҳазорсомонӣ,

аз онҳо:

— пардохти фоизҳоиқарзидохилӣ                            — 122282ҳазорсомонӣ;

— пардохти қарзиберунаиасосӣ                                               — 539310 ҳазорсомонӣ;

— пардохти фоизҳоиқарзиберунаиасосӣ              — 372183 ҳазорсомонӣ.

Хароҷотипардохтикумакпулиҳо

(субсидияҳо)                                                                                                    — 111385 ҳазорсомонӣ.

Хароҷотбароитрансфертҳо                                       — 1061008 ҳазорсомонӣ.

Кумакпулиҳоииҷтимоӣ                                                             — 126791 ҳазорсомонӣ.

Трансфертҳоидигар                                                                     — 310057 ҳазорсомонӣ.

Амалиёт бодороиҳо, уҳдадориҳо

васармоягузорӣ                                                                                                            — 2541297 ҳазорсомонӣ,

аз ҷумла:

— маблаѓгузории асосии мутамарказ                    — 2408131 ҳазор сомонї;

— хариди мошинҳо ва таҷҳизот                                 — 70304 ҳазор сомонї;

— дигар дороиҳоиғайримолиявӣ                                              — 53917 ҳазор сомонї;

— хариди дороиҳоимолиявиидохилӣ                      — 8945 ҳазор сомонї.

 

Моддаи 9. Фонди захиравии ПрезидентиҶумҳурииТоҷикистон

Фонди захиравии ПрезидентиҶумҳурииТоҷикистонбароисоли 2017 ба маблағи286754 ҳазорсомонӣтасдиқкарда шавад.

 

Моддаи 10. Мусоидати молиявї (субвенсия) ва кумакимолиявиибеподош (дотатсия) аз буҷети ҷумҳуриявї ба буҷети   Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон, вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурї ҷудошаванда

 1. Ҳаҷми мусоидати молиявї (субвенсия) аз буҷети ҷумҳуриявї барои буҷетҳои Вилояти МухториКўҳистони Бадахшон, вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурї барои пардохти музди меҳнат ба маблаѓи 885624 ҳазор сомонї тасдиќ карда шавад, аз ҷумла барои:

— Вилояти  Мухтори Кўҳистони  Бадахшон            -175080 ҳазор сомонї;

— вилояти Хатлон                                                                              — 525880 ҳазор сомонї;

— ноҳияи Варзоб                                                                                                — 14530 ҳазор сомонї;

— ноҳияи Рашт                                                                                    — 41406 ҳазор сомонї;

— ноҳияи Лахш                                                                                   — 28707 ҳазор сомонї;

— ноҳияи Нуробод                                                                             — 26990 ҳазор сомонї;

— ноҳияи Сангвор                                                                              — 13338 ҳазор сомонї;

— ноҳияи Тоҷикобод                                                                         — 17735 ҳазор сомонї;

— ноҳияи Файзобод                                                                           — 24317 ҳазор сомонї;

— ноҳияи Шаҳринав                                                                         — 17641 ҳазор сомонї.

 1. Ҳаҷми кумаки молиявии беподош (дотатсия)аз буҷети ҷумҳуриявї барои буҷетҳои маҳаллӣ барои пардохти хароҷотиҷорӣ ба маблаѓи 3881 ҳазор сомонї тасдиќ карда шавад, аз ҷумла барои:

— ноҳияи Сангвор                                                                                — 3637 ҳазор сомонї;

— ноҳияи Тоҷикобод                                                                           — 244 ҳазор сомонї.

 1. Мусоидати молиявї (субвенсия) ва кумаки молиявии беподош (дотатсия) ба фондҳои мақсадноки давлатӣ, ба буҷети вилоятии Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон, вилояти Хатлон, шаҳру ноҳияҳои тобеи вилоятҳо ва ҷумҳурї аз рўи иҷрои воќеии буҷети ҷумҳуриявї мустақиманаз буҷети ҷумҳуриявї ҷудо карда мешавад.

 

 

Моддаи 11. Маблағҳоинақдигардонихазинавиибуҷетиҷумҳуриявӣ

Маблағҳоинақдигардони хазинавии буҷетиҷумҳуриявӣба1 январи соли 2017 ба маблағи  224970  ҳазорсомонӣтасдиқкарда шаванд.

 

Моддаи 12. Ҳаҷмиумумии даромад ва хароҷотибуҷетҳоимаҳаллӣ

 1. Дар соли 2017 ҳаҷми умумии буҷетҳои маҳаллї аз рўи даромад бо дарназардошти мусоидати молиявӣ(субвенсия)ва кумаки молиявии беподош (дотатсия), ки аз буҷети ҷумҳуриявї ҷудо карда мешаванд, ба маблаѓи 5323518 ҳазор сомонї, хароҷот ба маблаѓи 5333839 ҳазор сомонї ва касри буҷет ба маблаѓи 10321 ҳазор сомонї, аз ҷумла дар буҷети Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон – 1211 ҳазор сомонї, вилояти Хатлон – 7108 ҳазор сомонї, шаҳриҲисор– 524 ҳазорсомонӣ, ноҳияи Варзоб – 176 ҳазор сомонї, ноҳияи Рашт – 301 ҳазор сомонї, ноҳияи Лахш – 189 ҳазор сомонї, ноҳияи Нуробод – 173 ҳазор сомонї, ноҳияи Сангвор – 104 ҳазор сомонї, ноҳияи Тоҷикобод – 117 ҳазор сомонї, ноҳияи Файзобод – 208 ҳазор сомонї ва ноҳияи Шаҳринав –  210 ҳазор сомонї муайян карда шаванд.
 2. Касри буҷетҳои маҳаллї дар соли 2017 аз ҳисоби таъмини иҷрои барзиёдии даромад ва маблаѓҳои озоде, ки ба ҳолати 1 январи соли 2017 ба вуҷуд омадааст, пўшонида мешавад.

 

Моддаи 13. Таносуби воридоти андозӣвағайриандозӣбабуҷетҳои

ҷумҳуриявӣвамаҳаллӣ

 1. Дар соли 2017 ба буҷетиҷумҳуриявӣдаромадҳоиандозӣвағайриандозиизеринворидкарда шаванд:

— андоз аз фурӯшинахи пахта ва алюминийи аввалия                 100 фоиз;

— боҷҳоигумрукӣ                                                                                                                           100 фоиз;

— андоз аз арзиши иловашуда ва аксизи беруна                                             100 фоиз;

— дигар пардохтҳоиҳатмӣвадаромадҳоиғайриандозииумумидавлатӣ (инчунинмуҷозотиҷаримавиионҳо), хироҷ барои ҳаракативоситаҳоинақлиёти автомобилии хориҷӣдар ҳудудиҶумҳурииТоҷикистон     100 фоиз;

— аз Ширкати саҳомиихолдингиикушодаи «БарқиТоҷик» –андозазарзишииловашуда, андоз аз фоида, инчунин андозҳобарои захираҳои табиӣ(роялти барои об) аз Неругоҳибарқиобии «Сангтӯда–1»            100 фоиз;

— аз Корхонаивоҳидидавлатии«Ширкати алюминийи Тоҷик»ва Ҷамъиятисаҳомии фаръии «Сохтмонии асосӣ»-иҶСК«Роғун»–андоз аз арзиши иловашуда                                                                                                                                   100 фоиз;

— аз Корхонаивоҳидидавлатии«РоҳиоҳаниТоҷикистон»ва Ҷамъияти саҳомиикушодаи«Тоҷиктелеком»– андоз аз арзиши иловашуда       ва андоз аз фоида                                                                                                                                                                       100 фоиз;

— аз Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон«Амонатбонк»–андозазфоида                                                                                                     100 фоиз;

— аз марказҳоиидораилоиҳаҳоисармоягузорӣ, намояндагиҳоидипломатӣ, консулгариҳо ва шахсони ба онҳобаробаркардашуда–андоз аздаромад                                                                                                                                                                     100 фоиз;

— аз ширкатҳоиалоқаимобилӣ (баистисноиҶСК«Тоҷиктелеком»)–андоз аз арзишииловашуда ва аксиз                                                                                           100 фоиз;

— аз Бонки миллии Тоҷикистон–андоз аз арзиши иловашуда,андоз аз даромад ва дигар пардохтҳоиҳатмӣ                                                                                   100 фоиз;

— пардохти бонуси обунавии яккаратаи истифодабарандагони сарватҳоизеризаминӣазҳисобиистихроҷимаъданҳоифоиданок (бағайразканданиҳоифоиданокимаъмулӣ,обҳоизеризаминӣва

лойитабобатӣ)                                                                                                                                              100 фоиз.

 1. Дар соли 2017 ҳиссаҷудокунии маблаѓ аз андоз ва даромади умумидавлатї, ки аз андозсупорандагони дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ќарордошта ворид мегардад, ба буҷети ҷумҳуриявї ва буҷетҳои маҳаллї аз рўи таносуби (фоизҳои) зерин тасдиќ карда шавад:

— андоз аз арзиши иловашуда:

ба буҷети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ѓайр аз шаҳрҳои Душанбе ва Роѓун)  – 100 фоиз;

аз шаҳри Душанбе – 50 фоиз ба буҷети шаҳр ва 50 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявї;

аз шаҳри Роѓун – 60 фоиз ба буҷети шаҳр ва 40 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявї;

— андоз аз фоида:

ба буҷети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ѓайр аз шаҳрҳои Душанбе ва Роғун) — 100 фоиз;

аз шаҳри Душанбе – 79 фоиз ба буҷети шаҳр ва 21 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявї;

аз шаҳри Роѓун – 100 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявї;

— андоз аз даромад:

ба буҷети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ѓайр аз вилояти Суѓд, шаҳрҳои Душанбе, Ваҳдат, Роѓун ва ноҳияи Рудакї) – 100 фоиз;

аз вилояти Суѓд – 58 фоиз ба буҷети вилоят ва 42 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявї;

аз шаҳри Душанбе – 30 фоиз ба буҷети шаҳр ва 70 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявї;

аз шаҳри Ваҳдат – 23 фоиз ба буҷети шаҳр ва 77 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявї;

аз шаҳри Роѓун – 100 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявї;

аз ноҳияи Рудакї – 87 фоиз ба буҷети ноҳия ва 13 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявї;

— андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард:

ба буҷети ҷумҳуриявї (ғайр аз шаҳрҳоиҲисорваТурсунзода) –100 фоиз;

аз шаҳри Ҳисор–100 фоиз ба буҷети шаҳр;

аз шаҳри Турсунзода – 100 фоиз ба буҷети шаҳр;

— аксизҳо:

ба буҷети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;

— низомҳои махсуси андозбандї:

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо –100 фоиз;

— андозҳои маҳаллї, дигар пардохтҳои ҳатмии маҳаллї ва воридоти дигари ѓайриандозии маҳаллї:

ба буҷети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз.

 

Моддаи 14. Буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа

 1. Буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа барои соли 2017 аз рӯи даромад ба маблағи 2657331 ҳазор сомонӣ, аз ҷумлаазҳисобиандозииҷтимоӣ ба маблағи 2592331 ҳазорсомонӣ ва мусоидати молиявӣ (субвенсия) аз ҳисобибуҷетиҷумҳуриявӣ ба маблағи 65000 ҳазор сомонӣ ва хароҷот ба маблағи 2657331 ҳазор сомонӣ мувофиқи замимаи 2 тасдиқ карда шавад.
 2. Мусоидати молиявӣ (субвенсия) аз ҳисобибуҷетиҷумҳуриявӣ дар ҳолате ҷудо карда мешавад, ки агардаромади буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа талаботи воқеии пардохти нафақа ва кумакпулиҳоро қонеъ карда натавонад.
 3. Дар соли 2017 даромади буҷетисуғуртаииҷтимоӣва нафақааз ҳисобиандози иҷтимоӣ, хароҷотион барои пардохти нафақавакумакпулиҳоииҷтимоӣдар Вилояти Мухтори КӯҳистониБадахшон, вилоятҳо, шаҳриДушанбе, шаҳруноҳияҳоитобеиҷумҳурӣваҳаҷми мусоидати молиявӣ (субвенсия), ки ба вилоят ва шаҳруноҳияҳоиҷумҳурӣҷудокардамешавад, мувофиқизамимаи3 тасдиқкардашавад.
 4. Дар соли 2017 ҳиссаҷудокуниимаблағаз андози иҷтимоӣ, киазандозсупорандагонидар ҳудудиҶумҳурииТоҷикистонқарордоштаворидмешавад, барои пардохти нафақавакумакпулиҳоииҷтимоӣазрӯитаносуби (фоизҳои) зеринтасдиқкардашавад:

— аз Корхонаи воҳиди давлатии «Ширкати алюминийи Тоҷик» 100 фоиз ба суратҳисоби Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— дар шаҳриДушанбе 31 фоиз ба суратҳисобиРаёсатиАгентиисуғуртаииҷтимоӣванафақаишаҳрва 69 фоиз ба Агентиисуғуртаииҷтимоӣванафақаиназди ҲукуматиҶумҳурииТоҷикистон;

— дар шаҳриРоғун 20 фоиз ба суратҳисобишуъбаиАгентиисуғуртаииҷтимоӣванафақаишаҳрва 80 фоиз ба суратҳисобиАгентиисуғуртаииҷтимоӣванафақаиназди ҲукуматиҶумҳурииТоҷикистон;

— дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳова шаҳру ноҳияҳои дигари тобеи ҷумҳурӣ 100 фоиз ба суратҳисоби раёсат ва шуъбаҳои дахлдори Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.

 

Моддаи 15. Имтиёзҳоиандозӣбароикорхонаюташкилотҳоиалоҳида

дар соли 2017

 1. Андоз аз арзиши иловашуда дар соли 2017 барои воридоти гандум (ба истиснои воридоти гандум барои истеҳсолимолҳоизераксизӣ), таҳвили он ба корхонаҳоикоркарди гандум, инчунин фурӯшимаҳсулоти аз гандум коркардшуда ба меъёри 10 фоиз муқарраркарда шавад. Баҳисобгирииандозазарзишииловашудае, киҳангомихариди (воридоти) дигар молу маҳсулоти (кору хизматрасониҳои) барои таҳвилиминбаъдаигандумва (ё) коркард ва фурӯшимаҳсулотиазгандумикоркардшудаистифодашавандапардохташудааст, наметавонадаз 10 фоиззиёдбошад.
 2. Дар соли 2017 воридоти техника ва нақлиёти махсуси коммуналию мусофиркашонӣ, қисмҳоиэҳтиётиион, нақлиётиёрии таъҷилӣ ва автомобилҳои сабукрави назоратӣ, ки номгӯйва миқдорионҳоаз тарафи ҲукуматиҶумҳурииТоҷикистонтасдиқгардида, харидории онҳоаз ҳисобибуҷетишаҳриДушанбе амалӣмегардад, аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукїозод карда мешаванд.
 3. Воридоти мазути камсулфур барои эҳтиёҷотиҶамъиятисаҳомиишакликушодаи «Маркази барқугармидиҳӣ»-иДушанбе, кимиқдорионазтарафиҲукуматиҶумҳурииТоҷикистонмуқарраркардамешавад, азандозазарзишииловашуда, аксизҳовабоҷигумрукӣозодкардамешавад.
 4. Дар соли 2017 иҷрои кор ва хизматрасонии фармоишгарон ва пудратчиёни асосӣ оид ба сохтмони меҳмонхонаи «Исмоили Сомонӣ», воқеъ дар хиёбони Рӯдакии шаҳри Душанбе, муассисаҳоитаълимӣбарои 1200 ҷойинишастдардеҳаиЭлокиҷамоати деҳотиҚалъаиДаштиноҳияиФайзобод, барои 640 ҷойинишастдардеҳаиГулбуттаиноҳияиРӯдакӣ, барои 640 ҷойинишастдардеҳаиЧиртакишаҳриВаҳдат, барои 640 ҷойинишастдармавзеи «Данғараиболо»-иноҳияиДанғара, сохтмонватаҷдиди 20 кмроҳиавтомобилгарддарноҳияиДанғара, хизматрасонии машваратии Консорсиуми байналмилалии «COYENE ET BELLIER» азпардохтиандозазарзишииловашуда, андозазистифодабарандагонироҳҳои автомобилгард ва андоз аз фоида озод карда мешаванд. Воридоти мол аз ҷониби фармоишгарон ва пудратчиёни асосӣ барои сохтмони иншоотҳои мазкур тибқи номгӯй ва ҳаҷми тасдиқнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод карда мешаванд.
 5. Дар соли 2017 воридоти ангишт баҷумҳурӣ ба миқдори 7200 тонна барои қонеъгардониданиталаботишахсонивоқеиюҳуқуқии ноҳияиМурғобиВилоятиМухториКӯҳистони Бадахшон аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷигумрукӣозодкарда мешаванд.
 6. Дар соли 2017 иҷрои кор ва хизматрасонии фармоишгар ва пудратчии асосї оид ба сохтмони Театри миллии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда, аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард ва андоз аз фоида озод карда мешаванд.
 7. Дар соли 2017 ба маблағиқарзиандозҳоиҶамъиятисаҳомиикушодаи «Сангтӯда-1», киазҳисобитаҳвилиқувваибарқбаШиркатисаҳомиихолдингиикушодаи «БарқиТоҷик»бавуҷуд омадааст, фоизҳое, китибқимоддаи 73 КодексиандозиҶумҳурииТоҷикистонмуқарраргардидаанд, ҳисобкарданамешаванд.
 8. Таҳвилгарон ва пудратчиёни сохтмони Неругоҳи барқи обии «Роғун» дар доираи шартномаи басташуда бо фармоишгар ё пудратчии генералии сохтмони мазкур оид ба таҳвили маъданҳои фоиданоки маъмулӣ аз пардохти роялти барои истихроҷи канданиҳои фоиданоки маъмулӣ, бонуси обунавӣ ва бонуси кашфи тиҷоратӣ озодкарда мешаванд (на барои нашр).
 9. Воридоти маснуоти заргарӣто 31 декабри соли 2017 аз андоз аз арзиши иловашуда, аксиз ва боҷи гумрукӣ озодкарда шуда, бар ивази онҳо пардохти махсуси гумрукӣ ба андозаи зерин муқарраркарда шавад:

— барои воридоти 1 (як) грамм маснуоти заргарӣазметалитилло–18,0 сомонӣ;

— барои воридоти 1 (як) грамм маснуоти заргарӣазметалинуқра–3,06 сомонӣ.

 1. Дар соли 2017 барои воридоти автомашинаҳои нави (аз санаи барориш 1 (як) сол нагузашта, масофаи тайнамудаашон то 10 (даҳ) ҳазор километр бошад) мавќеи молии 8702, 8703, 8704 ва 8705 пардохтҳои гумрукї ба андозаи 50 фоиз аз меъёрҳои амалкунанда муќаррар карда шавад. (ЌҶТ аз 29.03.2017.№1408)
 2. Дар соли 2017 воридоти дастгоҳи универсалии ангиографӣ барои эҳтиёҷоти Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати васлнамудан дар муассисаи давлатии «Беморхонаи ҷумҳуриявии клиникии ноҳияи Данѓара» аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озодкарда шавад.
 3. Дар соли 2017 фурўши маҳсулоти кишоварзї аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии «Оид ба истеҳсол, харид, захира ва фурўши маҳсулоти ниёзи аввалия дар шаҳри Душанбе» аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда озод карда шавад.(ЌҶТ аз 22.06.17с.1442)
 4. Дар соли 2017 воридоти таҷҳизоти муосири радиоэлектронӣ, ки номгӯй ва миқдори онҳо аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардида, аз ҷониби Корхонаи воҳиди давлатии«Тоҷикаэронавигатсия» харидорӣ карда мешавад, аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озодкарда шавад.(ЌҶТ аз 9.10.17с.1468)
 5. Дар соли 2017 таҷҳизотизарурии барои амалигардонии лоиҳаи «Низоми пардохти электронии роҳкиро ва назорати он дар нақлиёти мусофирбари автомобилии истифодаи умуми шаҳри Душанбе» воридшаванда аз андоз аз арзиши иловашуда, боҷва пардохтҳоигумрукӣозодкарда шавад. (ЌҶТ аз 5.12.17г.№1470)

 

Моддаи 16. Ҳиссагузорӣба Фонди стабилизатсионӣоид ба рушди

иқтисодиётаз ҳисобииҷроибарзиёдии даромади буҷетҳои

ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ

Муқарраркарда шавад, ки дар соли 2017 аз ҳисобииҷроибарзиёди қисмидаромади буҷетҳоитасдиқшудаиВилоятиМухториКӯҳистониБадахшон, вилоятҳо, шаҳриДушанбе ва дигар шаҳруноҳияҳоваиҷроибарзиёди қисмидаромади буҷетитасдиқшудаиҷумҳуриявӣ20 фоизи маблағбаФондистабилизатсионӣоидбарушдииқтисодиётравонакарда мешавад.

 

Моддаи 17. Муқарраротоидбаҷойгиркуниидепозитҳоибуҷети

ҷумҳуриявӣва буҷетисуғуртаииҷтимоӣванафақадар бонкҳо

Дар соли 2017 бо мақсадизиёднамуданидаромади буҷет, маблағҳоиозодибуҷетиҷумҳуриявӣ ва буҷетисуғуртаииҷтимоӣванафақа, киба1 январи соли 2017 ба вуҷудомадаанд, бо фармоиши ҲукуматиҶумҳурииТоҷикистонҳамчундепозитҳодар бонкҳоиҶумҳурииТоҷикистонбамуҳлатикӯтоҳмуддатдар давоми соли буҷетӣҷойгиркарда шаванд. Тартиби ҷойгиркунии депозитҳобоқарориҲукуматиҶумҳурииТоҷикистонмуқарраркардамешавад.

 

Моддаи 18. Моддаҳоиҳимояшавандаибуҷетидавлатӣ

 1. Дар соли 2017 ба моддаҳоиҳимояшавандаихароҷотмуздимеҳнат, маблағҷудокуниҳоиандозӣ барои суғуртаииҷтимоӣ, идрорпулӣ, нафақа, кумакпулӣ,ҷубронпулӣ ва пардохти хизматрасониҳоикоммуналӣдохилкардашаванд.
 2. Дар сурати зарурат ва мавҷудбуданисарфаазрӯимоддаҳоидахлдорихароҷот, дар ҳолатинабуданиқарзаз рӯионҳо, Вазорати молияи ҶумҳурииТоҷикистон, сохторҳоимаҳаллиион ва Агентии суғуртаииҷтимоӣванафақаиназдиҲукуматиҶумҳурииТоҷикистонметавонанд бо тартиби муқарраргардидаба нақшаитасдиқшудаимоддаҳоихароҷоттағйиротидахлдорвориднамоянд.

 

Моддаи 19. Воридот ба буҷетидавлатӣазҳисобимаблағҳоимахсуси

муассисаю ташкилотҳоибуҷетӣвамуқарраротоидбахароҷоти маблағҳоимахсус

 1. Маблағҳоимахсусивазоратҳо, идораҳо, муассисаю ташкилотҳоиазҳисоби буҷетидавлатӣмаблағгузоришавандадар даромаду хароҷотимуассисаю ташкилотҳоидахлдори буҷетӣбаҳисобгирифтамешаванд. Ҳамзамон,35 фоизи маблағҳоимахсуси Раёсати Бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳоидохилииҶумҳурииТоҷикистон, 20 фоизи маблағҳоимахсуси Хадамотидавлатии назорат ва танзим дар соҳаинақлиёт, 5 фоизи маблағҳоимахсусимуассисаҳоитомактабӣ, таҳсилотиумумӣ, ибтидоӣвамиёнаикасбӣ, муассисаҳоитандурустӣваҳифзииҷтимоииаҳолӣ, 10 фоизи маблағҳоимахсусимуассисаҳоитаҳсилоти олии касбӣвадигармуассисаҳоисоҳаимаориф, илм, фарҳанг, дастгоҳҳоимарказӣвамақомотиВазоратиадлияиҶумҳурииТоҷикистон, Вазорати энергетика ва захираҳоиобиҶумҳурииТоҷикистон, Вазорати саноат ва технологияҳоинавиҶумҳурииТоҷикистон ва Вазорати корҳоихориҷииҶумҳурииТоҷикистон, 15 фоизи маблағҳоимахсуси дигар муассисаюташкилотҳоибуҷетӣ, баистиснои маблағҳоигрантӣ, сарпарастӣ ва мақсадноки супоришӣазҳисоби буҷетидавлатӣҳарсемоҳа бабуҷетидахлдорворидкардамешаванд.
 2. Ба муассисаю ташкилотҳоибуҷетӣистифодаимаблағҳоимахсус(ба истиснои маблағҳоигрантӣвасарпарастӣ) беруназнизомихазинадорӣманъаст. Дар ҳолати риоя нагардидани низоми мазкур маблаѓҳои ошкоргардида пурра ба даромади буҷети дахлдор ситонида мешаванд.
 3. Дар сурати аз ҳаҷмимаблағидар буҷетидавлатӣтасдиқшудакамва ё зиёд ворид гардидани маблағҳоимахсуси муассисаю ташкилотҳоибуҷетӣВазорати молияи ҶумҳурииТоҷикистон метавонад ба сметаи даромад ва хароҷотионҳова ба қисмидаромадвахароҷотибуҷетидавлатӣ тағйиротидахлдор ворид намояд.
 4. Дар соли 2017:

— дар ҳолатииҷронагардидани қисми даромади буҷетидавлатӣва норасоии маблағҳоидарбуҷетпешбинигардида, маблағгузориихароҷот, аз ҷумлапардохтимуздимеҳнат, хизматрасониҳоазрӯиистифодабарииқувваибарқ, обвадигархизматрасониҳоикоммуналии вазоратуидораҳовамуассисаю ташкилотҳое, кимаблағҳоимахсусдоранд, азҳисоби ин маблағҳоамалӣкардамешавад;

-50 фоизи маблағҳоиаз ҳисоби додани сертификат бадастовардаи Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маблағҳои аз ҳисоби истифодабарии захираҳои рақамгузорӣ ба дастовардаи Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба даромади буҷети ҷумҳуриявӣ гузаронида мешаванд. 50 фоизи маблағҳои боқимонда дар ихтиёри Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мононда шуда, тибқи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон андозбандӣ карда мешаванд;

-маблағҳое, ки аз ҳисобихизматрасонии консулии (ба истиснои пардохт барои додани шиносномаҳои хориҷии дорои ҳомилиэлектрониииттилоотї) Вазорати корҳоихориҷииҶумҳурииТоҷикистон, намояндагиҳоидипломатӣваконсулгариҳоидар хориҷиҶумҳурииТоҷикистонворидмегарданд, баъдипардохтбабуҷетмутобиқиқисми1 ҳаминмодда, дар сметаи ягонаи даромаду хароҷотиидораҳоимазкурбаҳисобгирифташуда, бароимаблағгузориифаъолиятионҳовасохтмону таъмирибиноҳоимаъмурӣравонакарда мешаванд;

-50 фоизи маблағҳоиаз ҳисоби додани шиносномаҳои хориҷии дорои ҳомилиэлектрониииттилоотї бадастовардаи Вазорати корҳоихориҷииҶумҳурииТоҷикистон ба даромади буҷетиҷумҳуриявӣгузаронида шуда, 50 фоизи маблағҳоибоқимонда дар ихтиёри Вазорати корҳоихориҷииҶумҳурииТоҷикистон мононда шуда, тартиби пешбинигардидаи қисми1 ҳаминмодда нисбат ба он татбиқнамегардад;

— дар ҳолати норасоии маблағҳои дар буҷет барои нигоҳдории намояндагиҳои дипломатӣ, консулгариҳо ва намояндагиҳои дар хориҷи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинигардида, фарқияти он аз ҳисоби маблағҳои махсуси вазорату идораҳои дахлдор амалӣ карда мешаванд.

 1. Бақияимаблағҳоибуҷетӣва маблағҳои махсуси дар суратҳисобҳоинамояндагиҳоидипломатӣваконсулгариҳоидар хориҷиҶумҳурииТоҷикистон, киба1 январи соли 2017 ба вуҷудомадаанд, ба буҷетиҷумҳуриявӣбаргардониданамешавандвахусусиятимақсаднокдошта, бароимаблағгузориихароҷотибуҷетисоли 2017 пешбинишуда равона карда мешаванд.

 

 

 

 

Моддаи 20. Суратҳисоби махсуси захираҳои иловагии молиявӣ барои

маблағгузории сохтмони иншооти муҳими давлатӣ

 1. Дар соли 2017 воридот ба суратҳисоби махсуси захираҳои иловагии молиявӣ барои маблағгузории сохтмони иншооти муҳими давлатӣ ба андозаи 5 фоиз аз ҳисоби иҷрои барзиёдии қисми даромади буҷетҳои тасдиқшудаи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва дигар шаҳру ноҳияҳо, ин чунин10 фоизи маблағҳои махсуси Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентиистандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати ҶумҳурииТоҷикистон, 5 фоизи маблағҳои махсуси муассисаҳоитаҳсилотиолиикасбї, Раёсати Бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳоидохилииҶумҳурииТоҷикистон, Хадамоти шиносномадиҳиюбақайдгирииВазорати корҳоидохилииҶумҳурииТоҷикистон, муассисаю ташкилотҳои Вазорати корҳоихориҷииҶумҳурииТоҷикистонва дигар муассисаю ташкилотҳоибуҷетӣ, баистисноимуассисаҳоитомактабї, таҳсилотиумумї, ибтидоївамиёнаикасбӣ, муассисаҳоитандурустїваҳифзииҷтимоииаҳолїмуқарраркардашавад. Вориднамуданимаблағҳобасуратҳисобимахсуси захираҳоииловагии молиявїбарои маблағгузории сохтмони иншооти муҳимидавлатїботартибимуқарраргардида тибқидастурамали аз ҷонибиВазорати молияи ҶумҳурииТоҷикистон тасдиқгардида амалӣкардамешавад.
 2. Хароҷотимаблағҳоазсуратҳисобимахсуси захираҳоииловагии молиявӣбарои маблағгузории сохтмони иншооти муҳимидавлатїбо фармоишҳоидахлдориҲукуматиҶумҳурииТоҷикистонамалїкарда мешаванд.

 

Моддаи 21. Имтиёзҳо барои хизматчиёни ҳарбӣкормандони

мақомоти ҳифзи ҳуќуќ ва дигар мақомоти қудратӣ

 1. Имтиёзи рафтуомад ба маҳаллигузарониданирухсатӣбароихизматчиёни ҳарбӣ ва кормандони мақомотиҳифзиҳуқуқ, кибароихизматчиёнионҳодар асоси қонунгузорииҶумҳурииТоҷикистончунинимтиёзмуқарраргардидааст, дар як сол як маротиба, дар доираи маблағҳоипешбинигардида, танҳодар ҳудуди ҶумҳурииТоҷикистонбопешниҳоднамудани ҳуҷҷатҳоитасдиқкунандапардохтамешавад.
 2. Дар соли 2017 пардохти ҳармоҳаи ҷубронпулӣ ба ивази озуқаворӣ ба хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомоти  ҳифзиҳуқуқ, киазрӯимуздикорбахизматчиёни ҳарбӣбаробаркардашудаанд, ба маблағи60 сомонӣдарякмоҳбаякшахсмуқарраркардашавад (набароинашр).
 3. Пардохти ҷубронпулӣдар сурати бо амри Президенти ҶумҳурииТоҷикистонбаҳолатиказармавӣгузарониданихизматчиёни ҳарбӣ, шахсониҳайатиқаторӣвароҳбарикунандаимақомотикорҳоидохилӣ, кормандони дигар мақомоте, ки дар ҳифзитартиботиҷамъиятӣваамниятиштирокмекунанд, дар доираи маблағе, китибқиҚонунимазкурбароифондимуздимеҳнатдар сметаҳои ягонаи даромад ва хароҷотиивазоратуидораҳоидахлдортасдиқшудааст, анҷомдодамешавад.

 

Моддаи 22. Муқарраротоид ба ҳавасмандгардониикормандон ва

инкишофи заминаи моддию техникии Кумитаи андози

назди ҲукуматиҶумҳурииТоҷикистонва Хадамоти

гумруки назди ҲукуматиҶумҳурииТоҷикистон

 1. Аз 1 январи соли 2017 барои ҳавасмандгардонии кормандон ва инкишофи заминаи моддию техникии Кумитаи андози назди Ҳукумати ҶумҳурииТоҷикистонва Хадамоти гумруки назди ҲукуматиҶумҳурииТоҷикистон 30 фоизи маблағҳоиумумиипинҳонкардашудаи (камнишондодашудаи) андоз, фоизваҷаримаазрӯионҳо, ба истиснои андози иҷтимоӣ, кидар ҷараёнифаъолиятиназоратӣошкоргардидаанд, баКумитаиандозиназдиҲукуматиҶумҳурииТоҷикистонва30 фоизи хироҷигумрукӣба Хадамоти гумруки назди Ҳукумати ҶумҳурииТоҷикистонравонкарда мешаванд.
 2. Маблағҳоизикргардидаботартибимарказонидашуда100 фоиз ба буҷетиҷумҳуриявӣворидгардида, бароимаблағгузориитадбирҳоидар моддаи мазкур пешбинишуда истифода мешаванд ва тартиби дар моддаи 19 Қонунимазкур пешбинигардида нисбат ба онҳотатбиқнамегардад.

 

Моддаи 23. Андозаи нишондиҳандабарои ҳисобҳо

Аз 1 январи соли 2017 нишондиҳандабарои ҳисобҳоҷиҳатиҳисобкунииандоз, боҷ, дигар пардохтҳоиҳатмӣ, муҷозотиҷаримавӣ, пардохтҳоииҷтимоӣ, инчунинбароиҳисобкунииинёон бузургиҳоиарзишииҳаддиниҳоӣ (поёнӣёболоӣ), кимутобиқиқонунгузорииҶумҳурииТоҷикистонтатбиқкарда мешаванд, дар ҳаҷми 50 сомонӣмуқарраркардашавад.

 

 

Моддаи 24. Муқарраротоидбапардохтимаблағтибқиҳалномаҳоисуд

ва ба буҷетворид намудани ҷаримаҳова дигар пардохтҳо

хангомириоянакарданиқонунгузорииҶумҳурии

Тоҷикистон

 1. Муқарраркарда шавад, ки ҳалномаҳоисуд дар бораи рӯёниданизарари моддию маънавӣ, ки аз тарафи кормандони мақомотиидоракунии давлатӣва ҳифзи ҳуқуқҳангомиадои уҳдадориҳоихизматӣрасонида шудааст, аз ҳисобимаблағҳоисметаи ягонаи даромад ва хароҷотионҳоамалӣкарда мешаванд.
 2. Муқарраркарда шавад, ки маблағҳоиазҳисобитатбиқичораҳоимаҷбуркунӣбарои риоя накардани қонунгузорииҶумҳурииТоҷикистон, аз ҷумлааз ҳисобимусодираимолу мулк, ҷарима, пеня, ҷубронпулӣворидшудаваҳамчунинҷубронизарари молиявии дар натиҷаириоя накардани интизоми молиявӣбабуҷетиҷумҳуриявӣрасондашуда, ба истиснои маблағҳое, киазҳисоби шахсони вайронкунандаиқонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи заминситонидамешаванд, ба даромади буҷетиҷумҳуриявӣгузарондашаванд.

 

Моддаи 25. ТасдиқиҳисоботоидбаиҷроиБуҷетидавлатииҶумҳурии

Тоҷикистондар соли 2015

 1. Ҳисобот оид ба иҷрои Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистондар соли 2015 аз рӯи даромад ба маблағи 16586484 ҳазор сомонӣ, аз рӯи хароҷот ба маблағи 16277408 ҳазор сомонӣ бо барзиёдии даромад нисбат ба хароҷот ба маблағи 309076 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.
 2. Хароҷоти воқеии Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2015 барои пардохти уҳдадориҳои қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пардохти қарзи асосии беруна ба маблағи 779728 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

 

Моддаи 26. МуқарраротоидбавориднамуданитағйиротбаБуҷети

давлатӣ

 1. Дар мавриди барзиёд ё кам иҷро гардидани қисми даромади Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017 Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад ба қисмҳои даромад ва хароҷоти Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла ба қисмҳои даромад ва хароҷоти буҷети  соли 2017,мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» бетағйирдодани ҳаҷми касри буҷет тағйиротворид намояд.
 2. Бо сабаби тағйирёфтани ҳаҷми истеҳсолот (кор ва хизматрасонӣ), андозаи нарх, меъёри андоз, заминаи андозбандӣ, ин чунин тағйирёбии сохтори муассисаю ташкилотҳои буҷетӣ, ки аз санадҳои меъёрии ҳуқуқии қабулнамудаи мақомоти давлатӣ бар меоянд, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қисмҳои даромад ва хароҷоти буҷетҳои дахлдор тағйиротворид намуда, бо тартиби муқарраргардида дар байни буҷети ҷумҳуриявӣ, буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа ва буҷетҳои маҳаллӣ ҳисобҳои байни ҳамдигарӣ мегузаронад.
 3. Мақомотимолия дарВилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе чунин ҳисоби байни ҳамдигариро метавонанд байни буҷетҳои маҳаллии дахлдор амалӣ намоянд.

 

Моддаи 27Тартиби мавриди амал қарордоданиҚонунимазкур

Қонунимазкураз1 январи соли 2017 мавриди амал қарордода шавад.

 

 

 

Президенти

ҶумҳурииТоҷикистон                                       Эмомали Раҳмон

 

Ш.Душанбе

21 ноябри соли 2016

№1377

Илова кунед