Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тайёр намудани мутахассисон бо назардошти талаботи бозори меҳнат

01 Август 2012, Чоршанбе

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2012,№8, мод.832)
 
 
Бо Қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 июни соли 2012, №870  (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2012, №6, моддаи533 ) қабул гардидааст.
 
Бо Қарори Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19-уми июли соли 2012, №392  (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2012, №7  моддаи 745 ) ҷонибдорӣ гардидааст.
 
 
Қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқӣ, молиявӣ ва ташкилии ҳамкории давлат ва бахши хусусиро  дар низоми таҳсилоти касбӣ муайян намуда, муносибатҳои  раванди ҳамкории низоми таҳсилоти касбиро дар тайёр намудани мутахассисони ҷавобгў ба талаботи  бозори меҳнат танзим менамояд.
 
БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӣ
 
Моддаи 1. Мафҳумҳои асосӣ 
Дар Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:
—  мутахассис — шахсе,  ки соҳиби таҳсилоти  касбӣ  буда,  доир ба назария ва амалияи самти ихтисосаш дониш, малака ва маҳорати касбиро соҳиб шудааст, ки ба ў имконият медиҳад дар соҳаи муайян фаъолияти касбӣ намояд;
— маблаѓгузории бисёрманбаъ — истифодаи маблаѓҳои буҷети сатҳҳои гуногун, манбаъҳои ѓайрибуҷетӣ, инчунин маблаѓҳои корфармоён, иттиҳодияҳои онҳо ва манбаъҳои дигари   маблаѓгузорӣ бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон маън карда нашудаанд;
— иттиҳодияи корфармоён – шакли ташкилию ҳуқуқии ташкилоти ѓайритиҷоратие, ки ба узвияти корфармоён (шахсони ҳуқуқӣ, соҳибкорони инфиродӣ ва шахсони воқеие, ки меҳнати кирояро истифода менамоянд) асос ёфтааст;
 таҷрибаомўзии таълимӣ ва истеҳсолӣ — намуди фаъолияти таълимӣ, ки ба ташаккул, таҳким ва такмили дониш, маҳорат, малака ва салоҳиятнокии таълимгирандагон дар раванди иҷрои намудҳои муайяни кори  ба  фаъолияти минбаъдаи касбӣ алоқаманд равона гардидааст;
— иттилооти касбӣ – маълумот оид ба касбҳои асосӣ, инкишофи минбаъдаи намудҳои гуногуни фаъолият, шароит ва музди меҳнат, вазъи бозори меҳнат, имкониятҳои гирифтани таҳсилоти касбӣ дар муассисаҳои таълимии таҳсилоти касбӣ;
— машварати касбӣ— кўмак дар интихоби касб ба воситаи фаҳмондадиҳии талаботи бозори меҳнат бо назардошти рақобати мавҷуда, инчунин ба шахсони манфиатдор расонидани иттилооти дахлдор ҷиҳати ҳалли мустақилонаи масъала;
— таҳсилоти касбӣ — навъи таҳсилоте, ки таълимгирандагон дар рафти аз худ намудани барномаҳои таълимии таҳсилоти касбӣ дониш, маҳорат, малака ва салоҳияти сатҳу  ҳаҷми муайянеро соҳиб мешаванд, ки ба онҳо имконият медиҳад  дар соҳаи муайян фаъолияти касбӣ намоянд;
— омўзиши касбӣ — раванди таълим, ки ба аз худ намудани дониш, маҳорат ва ба даст овардани малакаю салоҳиятнокии зарурии таълимгирандагон дар иҷрои вазифаҳои муайяни меҳнатӣ равона шуда, такмили сатҳи таҳсилотро талаб намекунад;
— бозори меҳнат — соҳаи ташаккули талабот ба қувваи корӣ ва пешниҳоди он, ки дар доираи фазои муайяни иқтисодӣ муносибатҳои мутақобилаи байни корфармоён ва кормандонро оид ба мубодилаи ихтисос, дониш, маҳорат, қобилият ва салоҳиятнокӣ ба музди меҳнат муайян  менамояд;
— ҳамкории иҷтимоӣ — низоми муносибатҳои байни кормандон (намояндагони кормандон), корфармоён (намояндагони корфармоён) ва мақомоти ҳокимияти давлатӣ, ки манфиатҳои кормандон ва корфармоёнро аз рўи масъалаҳои танзими муносибатҳои меҳнатӣ ва дигар муносибатҳои бевосита бо онҳо алоқаманд мувофиқ мегардонад;
— ҳамкории  давлат ва бахши хусусӣ дар  низоми таҳсилоти касбӣ ва бозори меҳнат — низоми муносибатҳои мутақобилаи байни корфармоён, иттиҳодияҳои онҳо, муассисаҳои таълимии таҳсилоти ибтидоии касбӣ, миёнаи касбӣ, олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ (минбаъд –муассисаҳои таълимии таҳсилоти касбӣ) , мақомоти идоракунии ҳокимияти давлатӣ, тарафҳои  ҳамкории иҷтимоӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ.
 
Моддаи 2. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тайёр намудани мутахассисон бо назардошти талаботи бозори  меҳнат
Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тайёр намудани мутахассисон бо назардошти талаботи бозори меҳнат ба Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, иборат мебошад.
 
Моддаи 3. Мақсадҳои Қонуни мазкур
Мақсадҳои Қонуни мазкур аз инҳо иборатанд:
— мусоидат ба ҳамоҳанг намудани фаъолияти субъектони низоми таҳсилоти касбӣ барои омўзиши ҳолати воқеии  бозори меҳнат, пеш бурдани мониторинги бозори меҳнат, муайян ва ошкор кардани талаботи имрўза ва ояндаи бозори меҳнат ба мутахасисон мутобиқи дурнамои рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
— мусоидат ба таҳия ва амалишавии механизми доимоамалкунандаи танзими низоми тайёр кардани мутахассисон ва кормандон;
— ба шакли муайян даровардани пешниҳодҳо оид ба таҳия ва амалӣ намудани сиёсати давлатӣ дар соҳаи тайёр намудан, бозомўзӣ, такмили ихтисоси мутахассисон ва кормандон бо назардошти талаботи иқтисодиёти инноватсионӣ;
— таъмини иштироки корфармоён дар муайян намудани талабот ба захираҳои меҳнатӣ, баланд бардоштани сифати таҳсилоти касбӣ,  нав кардани мазмуни он бо назардошти пешгўии талаботи бозори меҳнат ва дар ин асос ташкил кардани фаъолияти таълимӣ, истеҳсолӣ ва илмӣ;
— таҳким ва инкишофи таъмини молиявӣ ва заминаи моддию техникии муассисаҳои таълимии таҳсилоти касбӣ.
 
Моддаи 4. Сиёсати давлатӣ дар соҳаи тайёр намудани мутахассисон дар низоми таҳсилоти касбӣ бо назардошти талаботи  бозори меҳнат
Сиёсати давлатӣ дар соҳаи тайёр намудани мутахассисон дар низоми таҳсилоти касбӣ бо назардошти талаботи бозори меҳнат ба амалӣ намудани тадбирҳои зерини ташкилӣ, иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ равона гардидааст:
— вусъат додани  низоми таҳсилоти касбӣ  вобаста ба таѓйироти нуфус (демографӣ)  ва  талаботи иҷтимоию иқтисодии давлат;
— рушди муносибатҳои мутақобилаи низоми таҳсилоти касбӣ ва корфармоён дар доираи ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ вобаста ба тайёр намудани мутахассисон, таъмини назорати сатҳу сифати таҳсилоти касбӣ ва инкишофи арзёбии мустақили давлатии сатҳу сифати  фаъолияти муассисаҳои таълимии таҳсилоти касбӣ, барнома ва нақшаҳои таълимии онҳо;
— дар амалия ба таври доимӣ ҷорӣ намудани мониторинг ва пешгўии эҳтиёҷот ба мутахассисон ва коргарон бо назардошти талаботи бозори меҳнат ва инъикоси ҳатмии он дар маълумотҳои оморӣ ва иттилоотонии  мақомот ва шахсони манфиатдор дар ин хусус;
— таъсис додани низоми самарабахши иттилооти касбӣ ва машварати касбӣ барои ҷавонон бо мақсади ҳавасманд гардонидани онҳо ба фаъолияти меҳнатӣ аз рўи ихтисосҳои ҷавобгўи талаботи бозори меҳнат;
— пешгўии талаботи бозори меҳнат ба тайёр  намудани  мутахассисон мутобиқи дурнамои рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар барномаҳои соҳавӣ.
 
БОБИ 2. ҲАМКОРИИ ДАВЛАТ ВА БАХШИ  ХУСУСӣ ДАР                  СОҲАИ ТАЙЁР НАМУДАНИ МУТАХАССИСОН ДАР                  НИЗОМИ ТАҲСИЛОТИ КАСБӣ
 
Моддаи 5. Тарафҳои ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаи тайёр намудани мутахассисон дар низоми таҳсилоти касбӣ
 1. Тарафҳои ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаи тайёр намудани мутахассисон дар низоми таҳсилоти касбӣ (минбаъд — тарафҳои ҳамкорӣ) инҳоянд:
— мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, муассисаю ташкилотҳои давлатӣ, ки вазифаҳои муайян кардан ва амалӣ намудани сиёсати давлатиро дар соҳаи  таҳсилоти касбӣ, меҳнат ва шуѓли аҳолӣ, идоракунии молу мулки давлатӣ ва хизматрасониро ба ўҳда доранд, инчунин дигар ташкилотҳое, ки дорои  муассисаҳои таълимии таҳсилоти касбӣ мебошанд;
— корфармоён ва итиҳодияҳои онҳо;
— муассисаҳои таълимии таҳсилоти касбӣ, новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ  ва иттиҳодияҳои онҳо;
— тарафҳои ҳамкории иҷтимоӣ:
— кормандон ва корфармоён дар шахси намояндагони ваколатдор (иттифоқҳои касаба ва иттиҳодияҳои онҳо)  бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;
— иттиҳодияҳои дахлдори ҷамъиятӣ.
 1. Ваколат, ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои тарафҳои ҳамкорӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешаванд.
 2. Тартиб, шарт ва асосҳои фаъолияти тарафҳои ҳамкорӣ аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешаванд.
 
Моддаи 6. Шаклҳои ҳамкории  давлат ва  бахши хусусӣ
Ҳамкории  давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаи тайёр намудани мутахассисон дар низоми таҳсилоти касбӣ бо назардошти талаботи бозори меҳнат дар шаклҳои зерин амалӣ карда мешавад:
— машваратҳои мутақобилаи дастаҷамъӣ ва гуфтушунид оид ба масъалаҳое, ки барои тарафҳои ҳамкорӣ ҷолибанд;
— қабул намудани  барномаҳои муштарак оид ба таъмини амалиёти мувофиқашуда, ки ба амалӣ намудани созиши тарафҳо аз рўи масъалаҳои таълими мутахассисон бо назардошти талаботи бозори меҳнат равона гардидаанд;
— иштироки муштараки тарафҳои ҳамкорӣ  дар ҳалли масъалаҳое, ки дар раванди танзими муносибатҳо дар низоми таҳсилоти касбӣ ва бозори меҳнат, аз ҷумла бо мадади шўроҳои сарпарастӣ ва назоратӣ, ки дар назди муассисаҳои таълимии таҳсилоти касбӣ бо ҷалби намояндагони корфармоён таъсис дода мешаванд, ба миён меоянд;
— ташкили муштараки таҷрибаомўзии таълимӣ ва  истеҳсолӣ;
— иштироки муштарак дар таҳияи стандартҳои давлатии таҳсилоти касбӣ, аз ҷумла бо ҷалби корфармоён;
— таъсиси муассисаҳои муштараки тобеи сохторӣ;
— таҳияи лоиҳаҳои муштарак, ташкили муҳокимаи пешакии он бо ҷалби бунёдҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва иттилоотонии онҳо аз натиҷаи амалӣ намудани лоиҳаҳои мазкур.
 
Моддаи 7. Мақомоти ҳамкории  давлат  ва бахши хусусӣ
 1. Мақомоти ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ (минбаъд-мақомоти ҳамкорӣ) комиссияҳои доимӣ ё муваққатие (шўроҳо, клубҳо, кумитаҳо) мебошанд, ки бо қарор ва розигии тарафҳои ҳамкорӣ бо мақсади таъмини ҳамоҳангсозии амалиёти онҳо дар танзими муносибатҳо дар низоми таҳсилоти касбӣ  ва дар соҳаи муносибатҳои иҷтимоию меҳнатӣ, таҳияи нақшаҳои муштарак  ва барномаҳои  мувофиқашуда,  инчунин барои ташкили назорати иҷрои онҳо таъсис дода мешаванд.
 2. Мақомоти ҳамкорӣ шахси ҳуқуқӣ набуда, метавонанд барои такмили қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар низоми таҳсилоти касбӣ, аз ҷумла муқаррар намудани асосҳои ҳуқуқии стандартҳои давлатии таҳсилоти касбӣ таклифҳо пешниҳод намоянд.
 
Моддаи 8. Иштироки мақомоти ҳамкорӣ дар низоми таҳсилоти касбӣ ва бозори меҳнат
 1. Бо мақсади ташаккул ва таъмини мувофиқати манфиатҳои муассисаҳои таълимии таҳсилоти касбӣ, корфармоён ва давлат мақомоти ҳамкорӣ дар тадбирҳои зерин иштирок мекунанд:
— таҳия ва муҳокимаи лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, барномаҳои рушди иҷтимоию  иқтисодӣ ва пешгўии  таъмини онҳо  бо мутахассисон;
— таҳияи стандартҳои давлатии таҳсилоти касбии соҳавӣ, хусусан барои соҳаҳои аз ҷиҳати технологӣ пешрафтаи иқтисодиёт;
— рушди шаклҳои давлатию ҷамъиятӣ ва механизмҳои ташкилию иқтисодии идораи низоми таҳсилоти касбӣ, ки талаботи бозори меҳнатро ба ҳисоб мегиранд;
— нав кардани мазмуни таҳсилоти касбӣ, ҷорӣ намудани моделу механизмҳои таҳияи барномаҳо ва нақшаҳои  таълимӣ дар асоси усулҳои инноватсионӣ, ки дар доираи стандартҳои давлатии таҳсилоти касбӣ муайян карда шудаанд;
— рушди низоми омўзиши мақсаднок, бозомўзӣ ва такмили ихтисоси кормандони  илмию педагогӣ барои таҳсилоти касбӣ;
—  ташаккули унсурҳои хоси бозори меҳнат, ки бо шуѓли аҳолӣ, тафовути иқтисодӣ ва нуфусии (демографии) минтақаҳо, инчунин тафовути фарҳанги миллӣ, иҷтимоию иқтисодӣ ва  иқлимӣ алоқаманд мебошанд.
 1. Қарору тавсияҳои пешниҳоднамудаи мақомоти дахлдори ҳамкорӣ метавонанд аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ барои маълумот ҳангоми таҳия ва қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ё барномаҳои дахлдор ба инобат гирифта шаванд.
 
БОБИ 3. ТАШКИЛИ ТАҲСИЛОТИ КАСБИИ МУТАХАССИСОН
        БО  НАЗАРДОШТИ   ТАЛАБОТИ   БОЗОРИ   МЕҲНАТ
 
Моддаи 9. Муайян намудани сохтори интихоби довталабон ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти  касбӣ
Мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи маориф, иқтисодиёт ва иҷтимоӣ мувофиқ ба сатҳу сифати таълимии таҳсилоти касбии муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки  тарафҳо ва мақомоти ҳамкорӣ мутобиқи моддаҳои 5 ва 7 Қонуни мазкур, дар асоси барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ, барномаҳои мақсадноки таҳсилоти касбӣ, ки талаботи воқеии иқтисодиёт ва натиҷаҳои мониторинги талаботро ба мутахассисон дар бозори меҳнат ба ҳисоб мегиранд, нишондоди назоратиро муқаррар менамоянд ва барои муассисаҳои таълимии таҳсилоти касбӣ оид ба қабули довталабон тавсияҳо таҳия менамоянд.
 
Моддаи 10. Ташкили кор вобаста ба қабули таълимгирандагон
Тарафҳои ҳамкорӣ фаъолияти мувофиқашударо дар ташкили корҳо вобаста ба таъмини қабули хонандагон, донишҷўён ва шунавандагон ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти касбӣ  тибқи қоидаҳои қабул ба  муассисаи таълимии таҳсилоти касбӣ бо назардошти нишондодҳои назоратии  қабули шаҳрвандон ба таҳсил аз рўи барномаҳои асосии таҳсилоти касбӣ амалӣ менамоянд.
 
Моддаи 11. Омўзиши мақсаднок, бозомўзии касбӣ ва такмили ихтисоси мутахассисон
 1. Тарафҳои ҳамкорӣ дар асоси шартномаҳои байни корфармо (фармоишгар), таълимгиранда (корманди имконпазир) ва муассисаи таълимии таҳсилоти касбӣ ба рушди омўзиши мақсаднок, бозомўзии касбӣ ва такмили ихтисоси мутахассисон мусоидат менамоянд.
 2. Тарафҳои ҳамкорӣ оид ба таъмини шароит барои таҷрибаомўзии таълимӣ ва истеҳсолии таълимгирандагон мутобиқ ба талаботи муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон нақшаю барномаҳои таълимии таҳсилоти касбии мувофиқ ба талаботи корфармо тадбирҳо таҳия ва амалӣ менамоянд.
 3. Тарафҳои ҳамкорӣ барои таъмини бозомўзии касбӣ ва такмили ихтисоси мутахассисон бо истифода аз имкониятҳои бевоситаи корфармо, муассисаҳои таълимии таҳсилоти касбӣ ё дигар муассисаҳои тайёр намудани мутахассисон тадбирҳо меандешанд.
 
Моддаи 12. Иштироки корфармоён ва иттиҳодияҳои онҳо дар раванди таълимии муассисаҳои таълимии таҳсилоти касбӣ
Корфармоён ва иттиҳодияҳои онҳо бо мақсади вусъат додани ҳамкории мутақобила бо низоми таҳсилоти касбӣ ва таъсири он ба баланд бардоштани сифати тайёр намудани мутахассисон дар низоми таҳсилоти касбӣ бо назардошти талаботи бозори меҳнат метавонанд бо тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳияи стандартҳои давлатии таҳсилоти касбӣ, нақшаву барномаҳои таълимии таҳсилоти касбӣ ва ташкили низоми таҳсилоти касбӣ иштирок намоянд.
 
Моддаи 13. Фаъолияти муштарак  оид ба ташкили таҷрибаомўзии таълимӣ ва истеҳсолии таълимгирандагон
 1. Тарафҳои ҳамкорӣ дар асоси шартнома фаъолияти муштаракро оид ба ташкили таҷрибаомўзии таълимӣ ва истеҳсолии таълимгирандагон  таъмин менамоянд.
 2. Барои ба таври самарабахш ташкил ва гузаронидани таҷрибаомўзии таълимӣ ва истеҳсолӣ тарафҳо дар мувофиқа:
— ба сифати роҳбарони таҷрибаомўзӣ  мутахассисони ботаҷрибаро таъин мекунанд;
— барномаи таҷрибаомўзӣ, натиҷаҳои ба нақша гирифташаванда ва супоришҳоро оид ба таҷрибаомўзӣ мувофиқа мекунанд;
— ба таҷрибаомўзон ҷойи кор пешниҳод менамоянд;
— барои таҷрибаомўзӣ шароити бехатари меҳнатро муҳайё намуда,  ба таълимгирандагон мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба меҳнат  дастур медиҳанд;
— дар таҳияи маводи баҳогузорӣ ва арзёбии натиҷаҳои азхудкунии ихтисос ва касб дар давраи таҷрибаомўзӣ  иштирок менамоянд;
— барои гирифтани иттилооти дахлдор бо мақсади  таҳкими донишу малака ва маҳорати касбӣ тибқи ихтисоси интихобкарда (тахассуси касбӣ) шароити зарурӣ муҳайё мекунанд.
 
Моддаи 14. Мусоидат  барои бо кор таъмин  кардани хатмкунандагони  муассисаҳои таълимии таҳсилоти касбӣ
Бо мақсади бо кор таъмин кардани хатмкунандагони муассисаҳои таълимии таҳсилоти касбӣ тарафҳои ҳамкорӣ:
— ба ҷудо кардани квота барои мутахассисони ҷавоне, ки бори аввал ба кор шурўъ мекунанд, мусоидат менамоянд;
— ба корхонаҳое, ки барои ҷавонон ва  шахсони имконияташон маҳдуд ҷойи кор муҳайё мекунанд, ҷиҳати ташкили механизми ҳавасмандгардонӣ ёрӣ мерасонанд;
— бо мақомоти давлатии шуѓли аҳолӣ дар ҳалли масъалаҳои бо кор таъмин кардани хатмкунандагон ҳамкории бевосита  намуда, дар мавриди  таѓйири касб  барои бозомўзии онҳо  шароит муҳайё менамоянд;
— барои ба низоми ҳисоботи оморӣ ворид сохтани нишондиҳандаҳо дар хусуси бо кор таъмин кардан ва аз рўи ихтисос фаъолият намудани хатмкунандагони муассисаҳои таълимии таҳсилоти касбӣ мусоидат менамоянд.
 
Моддаи 15. Ташкили арзёбии мустақили сатҳу сифати таҳсилоти касбӣ
Тарафҳои ҳамкорӣ ба ташкили арзёбии мустақили сатҳу сифати таҳсилоти касбӣ бо роҳҳои зерин мусоидат мекунанд:
— муайян кардани дурнамо оид ба таъмини сатҳу сифати тайёр кардани мутахассисон;
— мониторинг ва давра ба давра пешниҳод намудани тақриз ба барномаҳои таълимии таҳсилоти касбӣ;
— таҳияи  тартиби арзёбии холисонаи  сатҳи дониш, маҳорат ва малакаи таълимгирандагон, инчунин салоҳиятнокии хатмкунандагон;
— мунтазам мавриди таҳқиқ қарор додани барномаҳои таълимии таҳсилоти касбӣ вобаста ба манфиатҳои низоми таҳсилот ва талаботи бозори меҳнат.
 
БОБИ  4. ФАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВИЮ ХОҶАГӣ
 
Моддаи 16. Шаклҳои иқтисодии таъмин ва тавсеаи маблаѓгузории  бисёрманбаи низоми таҳсилоти касбӣ бо назардошти талаботи бозори меҳнат
 1. Тарафҳои ҳамкорӣ шаклҳои иқтисодии таъмини амали мутақобилаи низоми таҳсилоти касбиро бо назардошти талаботи бозори меҳнат ва дурнамои рушди инноватсионӣ-технологии иқтисодиёт инкишоф медиҳанд.
 2. Тарафҳои ҳамкорӣ ба рушди шаклҳои санҷидашудаи иқтисодӣ, ки ба дастрасии васеи таҳсилоти касбии сифатнок мусоидат менамояд, бо роҳҳои зерин кўмак мекунанд:
— рушди механизмҳои маблаѓгузории бисёрманбаи низоми таҳсилоти касбӣ, ки талабот ва сохтори иқтисодиёти рушдкунандаро бо мутахассисони ботаҷриба  таъмин  менамояд;
— истифодаи манбаҳои маблаѓгузорие, ки  тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ карда нашудаанд;
-таҳкими заминаи моддию техникии муассисаҳои таълимии таҳсилоти касбӣ.
 
Моддаи 17. Ҳавасмандгардонӣ дар низоми таҳсилоти касбӣ
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси таклифҳои тарафҳои ҳамкорӣ барои муҳайё кардани шароити ҳавасмандгардонӣ, аз ҷумла муқаррар намудани имтиёзҳо ба сармоягузороне, ки соҳаи таҳсилоти касбиро маблаѓгузорӣ мекунанд, инчунин ба корхонаҳо, соҳибкорони инфиродӣ ва сохторҳои дигари таъсисдиҳандаи ҷойҳои нави корӣ барои хатмкунандагони муассисаҳои таълимии таҳсилоти касбӣ тадбирҳо меандешад.
 
Моддаи 18. Заминаи моддию техникӣ
 1. Тарафҳои ҳамкорӣ рушди заминаи моддию техникии низоми муассисаҳои таълимии таҳсилоти касбиро бо назардошти дурнамои барномаҳои инкишофи инноватсионии соҳаҳои дахлдори Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо аз ҳисоби маблаѓҳои буҷетӣ ва ѓайрибуҷетӣ дар навбати аввал таъмин менамоянд.
 2. Заминаи моддию техникӣ бояд ҷавобгўи талаботи тайёр намудани мутахассисони баландихтисос буда, роҳандозии ҳама намудҳои омодагии мутахассисон, корҳои лабораторӣ, амалӣ ва илмию тадқиқотии таълимгирандагонро, ки дар стандартҳои дахлдори давлатии таҳсилоти касбӣ, барномаҳо ва нақшаҳои таълимӣ пешбинӣ шудаанд, таъмин намояд. Заминаи моддию техникӣ бояд бо истифодаи  технологияҳои иттилоотӣ ва фосилавии муосир, паркҳои инноватсионию технологӣ ва илмӣ, технополисҳо, бизнес-инкубаторҳо, лабораторияҳо, толорҳо ва синфхонаҳои компютерии бо воситаҳои техникӣ муҷаҳҳаз, дигар сохторҳое, ки дар инкишофи қобилияти илмию техникӣ ва эҷодии таълимгирандагон барои фаъолияти инноватсионии минбаъдаи онҳо дар иқтисодиёт рушд намояд.
 
                     БОБИ 5. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӣ
 
Моддаи 19. Ҷавобгарӣ барои риоя накардани талаботи Қонуни мазкур
Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои риоя накардани талаботи Қонуни мазкур бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.
 
Моддаи 20. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур
Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.
 
 
 
        Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон                                                      Эмомалӣ  Раҳмон
 
ш.  Душанбе
1 августи соли 2012
№895                                                     
 
 

Илова кунед